Flere lægehuse vil forbedre lægebetjeningen af Gladsaxes borgere

Den praktiserende læge er et vigtigt omdrejningspunkt i den nære sundhedspleje. Men vi har alt for mange sololæger.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Det nære sundhedsvæsen er i stærk udvikling i disse år. Der kommer flere ældre medicinske patienter og flere med kronisk sygdom. Der er også et ændret aktivitetsmønster i det specialiserede sygehusvæsen præget af øget aktivitet, kortere indlæggelser og mere ambulant aktivitet.

 

Analysen af det nære sundhedsvæsen i Gladsaxe, som blev resultatet af det konservative forslag i sidste års budgetforhandlinger, fremkommer med flere spændende og gode anbefalinger:

  • Udvikling af visioner og scenarier for et muligt fremtidigt sundhedshus på Træningscenter Gladsaxe.
  • Modernisering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, som samtidig reduceres fra 80 til 70 pladser pga. reduceret behov.
  • Fremskudt visitation på hospitalet, hvor kommunale visitatorer er til stede på hospitalet.
  • Øget adgang til sygepleje på de midlertidige pladser om natten.
  • Adgang til træning i weekenden for borgere med rehabiliteringsbehov.
  • Fortsat videre- og efteruddannelse af egne medarbejdere inden for trænings- og plejehjemsområdet, bl.a. flere uddannede og autoriserede medarbejdere.
  • Ansættelse af plejehjemslæger på Træningscenter Gladsaxe og i tilknytning til plejeboligerne i samarbejde med almen praksis i kommunen.

Vi er meget tilfredse med den grundige analyse. Der er udført et meget stort og kvalificeret arbejde af medarbejderne bag rapporten. Forhåbentlig kan vi finde de nødvendige økonomiske ressourcer til at følge op på anbefalingerne. Rapporten anbefaler bl.a., at der afsættes en pulje på 5 mio. kr., så vi hurtigt kommer til at leve op til de faglige anbefalinger i den nye handleplan for den ældre medicinske patient.


Scenarier for et Sundhedshus – vigtig proces

Et sundhedshus eller sundhedscenter kan være mange ting. Ombygningen på Træningscenter Gladsaxe kan være en anledning til at undersøge mulighederne for at samle funktioner, f.eks. forebyggelsescenter og træningscenter, og undersøge mulighederne for at understøtte samarbejdet mellem regionale aktører såvel som praksissektoren og relevante private aktører. Allerede i efteråret 2016 arbejdes der videre med forskellige scenarier for ombygning i retning af et mere tværgående og evt. også tværsektorielt sundhedshus i Gladsaxe.

Udviklingen af et Sundhedshus kan samtidig være med til at udvikle samarbejdet med praksissektoren, f.eks. ved at leje lokaler ud til relevante sundhedsprofessionelle med ydernummer (f.eks. praktiserende læger, praktiserende psykologer, tandlæger, fysioterapeuter e.l. Samarbejdet med det regionale sundhedsvæsen kan udvikles omkring funktioner, som med fordel kan lægges lokalt, f.eks. svangreomsorg, laboratoriefunktioner og andre typer af ambulante funktioner. Også samarbejdet med private aktører, f.eks. apoteker, bør indgå i overvejelserne.

26 sololæger ud af 31 læger

Borgernes adgang til lægefaglig kompetence har et særligt afsnit i rapporten. Der er 39 fuldtids lægekapaciteter fordelt på 29 lægehuse, uændret siden 2012. Men langt de fleste læger i Gladsaxe er sololæger (26 ud af de 31). Ifølge Sundhed.dk er der i øjeblikket 20 ud af 29 lægepraksisser i kommunen, som har lukket for tilgang. Rapporten vurderer, at der ikke er udfordringer med lægedækningen for borgerne i Gladsaxe.

Behov for bedre borgerbetjening - færre sololæger

Gladsaxe har i dag to fastansatte praksiskonsulenter, som er praktiserende læger. Det betyder, at de honoreres 8 timer om måneden for at medvirke til at forbedre og udvikle samarbejdet mellem almen praksis og kommunen. Derudover tilbydes alle læger et årligt besøg i deres praksis af kommunale sygeplejersker fra sundheds-, trænings- og plejeområdet. Det giver god mulighed for dialog, som et flertal af lægerne heldigvis tager imod. Kommunen sender i samarbejde med praksiskonsulenterne månedlige nyhedsbreve til lægerne.

Blandt anbefalingerne finder vi også et forslag om øget brug af rammedelegation fra almen praksis til den kommunale sygepleje. Det kan lette samarbejdet og skabe smidigere arbejdsgange for alle.

Selv om kommunen har et godt samarbejde med de praktiserende læger, er det min opfattelse, at vi skal sætte yderligere ind på at få nedbragt antallet af sololæger. Med respekt for det liberale erhverv, så er der behov for at forbedre borgernes adgang til at kontakte og besøge deres praktiserende læge. Med den centrale rolle, den praktiserende læge spiller i den nære sundhedspleje, er det vigtigt, at der etableres flere lægehuse med adgang til et større antal forskellige læger og andet sundhedspersonale. Heldigvis har mange læger digitaliseret deres tidsbestilling, det må være et krav. Der skal efter min opfattelse skabes langt større fleksibilitet i borgerbetjeningen, f.eks. også i ferietiden.  Samtidig vil etableringen af flere lægeteams betyde en bedre faglig sparring indbyrdes mellem læger og sundhedspersonale.

Hvordan kan kommunen medvirke til at stimulere de praktiserende læger til at samarbejde om etablering af større egentlige lægehuse?  Det er et af de temaer, som Det konservative Folkeparti vil bringe op i budgetforhandlingerne.


August 2016