Klimaindsatsen kan betale sig: Gladsaxes CO2-udledning falder markant

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Det er god konservativ politik at investere i klimaforbedringer. Det kan nemlig betale sig – også for Gladsaxe. Derfor er det vigtigt, at Gladsaxe Byråd fortsat yder en særlig indsats og har fokus på klimaindsatsen. I 2010 indgik Gladsaxe en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune med ambitiøse mål og pligt til at offentliggøre de løbende resultater. Som kommune har vi en forpligtigelse til at gå forrest og bidrage til at løse den globale CO2-udfordring. Udgangspunktet er kommunens CO2-og Miljøplan. CO2-udledningen skal reduceres med 2,5 procent frem til 2020. Kravet gælder for hele kommunen som geografisk område.

Nu gælder det målet 40 procent

Det er interessant at konstatere, at udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 er 28 procent mindre end i 2007, selv når vi korrigerer for klimaudsving. Vort oprindelige mål om at reducere udledningen med 25 procent i 2020 er allerede indfriet. Nu gælder det målet på 40 procent.
Ud over vejret har andelen af vedvarende energi ved produktion af el og fjernvarme stor indflydelse på Gladsaxe Kommunes CO2-regnskab. Forsyningsselskabernes brændselssammensætning kan svinge betydeligt fra år til år. F.eks. faldt elforsyningens CO2-bidrag med 19 procent i 2014, dels som følge af en stigning i den vindbaserede el, dels på grund af større import af vandkraftbaseret el fra Norge og Sverige. I 2013 var situationen omvendt. Her var CO2-bidraget fra el-produktionen 20 procent højere end i 2012. Udbygningen af fjernvarme i Gladsaxe afspejler sig i vores CO2-regnskab. Fjernvarmeforbruget stiger fra år til år, mens forbruget af naturgas falder. I takt med, at der kommer mere vedvarende energi ind i fjernvarmen, falder CO2-udledningen.

Fald i CO2-udledningen for erhverv på 52 procent

Udledningen fra især erhverv er faldet markant med 52 procent fra 2007 til 2014 som følge af stigende energipriser og økonomisk krise kombineret med vedvarende energi og virksomhedernes konvertering til fjernvarme. Krisen er ved at være overstået og omdannelsen af vore erhvervskvarterer med mindre industri og flere store videns tunge virksomheder er i gang. Det påvirker fortsat CO2-udledningen for erhverv.

Energiforbruget i vore boliger er også faldet støt, med 18 procent fra 2007 til 2014. Kommunens indsats med energitjek af parcelhuse har indtil videre resulteret i, at 44 boligejere er gået i gang med at implementere energiforbedringer. To rækkehuskvarterer er også i gang med energirenoveringer og samarbejdet med boligafdelingerne fortsætter

Vores største udfordringer er trafikken, som udgør mere end en tredjedel af det samlede CO2-bidrag i Gladsaxe. Her er det endnu ikke lykkedes at knække kurven. Letbaneprojektet, udvikling af byområder, samarbejde med erhvervslivet om transportvaner, tiltag på cykelområdet og fokus på klimavenlige biler skal være med til at vende udviklingen.

Gladsaxe går foran som virksomhed

Gladsaxe går foran og har sat ambitiøse mål og prioriterer indsatsen. CO2-udledningen fra Gladsaxe Kommune som virksomhed er således faldet markant siden 2007, nemlig med 47 procent. Langt det største CO2-bidrag stammer fra de kommunale ejendomme, hvor den faktiske udledning næsten er halveret siden 2007. Den lavere udledning i 2014 skyldes ud over den milde vinter og mere vind- og vandbaseret el især udfasning af den gamle Bagsværd Skole, den gamle Gladsaxe Skole og nedsat drift på Ungdomsskolen. Derudover har løbende energiforbedringer, omlægning til fjernvarme og mere lokal vedvarende energi bidraget til resultatet. Det er en god og vigtig udvikling, som vi fortsat har for øje i de årlige budgetforhandlinger.

Læs mere på Gladsaxe Kommunes hjemmeside: