Behov for en samlet strategi for Gladsaxes svømmende vandhunde

Svømning er den næststørste idrætsgren i fritiden for skolebørnene og den fjerdestørste blandt voksne, viser kommunens facilitetsundersøgelse. Gladsaxe Svøm har store ambitioner frem mod 2020. I den nye budgetaftale er der afsat 25. mio. kr. til renovering af Gladsaxe Svømmehal .

Af Lars Abel, 2. viceborgmester og medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Byråd (C)

Det konservative Folkeparti vil i Gladsaxe Byråd bakke op om anbefalingen om, at der udarbejdes en samlet strategi for alle Gladsaxes mange svømmere.

Et vigtigt element i sidste års budgetaftale for 2015-2018 var beslutningen om at iværksætte en analyse af Gladsaxes idræts- og bevægelsesfaciliteter. Det var et klart konservativt ønske i budgetforhandlingerne, at denne analyse skulle gennemføres, således at byrådet kunne få et kvalificeret beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer. Nu foreligger resultatet, og der er virkelig noget at tage fat på. Analysen kom midt i sommerferien, og er nu i videre proces med henblik på, at vi kan træffe politiske beslutninger om, hvordan vi bedst kan servicere kommunernes borgere.

Svømning er den næststørste idrætsgren i fritiden (fodbold er klart den største) blandt skolebørn i kommunen og den fjerdestørste aktivitet blandt voksne. Især de 30-39 årige benytter svømmehallerne i både Gladsaxe og Bagværd i stort omfang. Faktisk samler Gladsaxe Svømmehal mange forskellige typer af udøvere og er på den måde en facilitet, som tilfredsstiller foreningsidrættens behov for træningstid samt selvorganiserede borgeres ønske om at kunne dyrke idræt i faciliteter på fleksible tidspunkter. Bagsværd Svømmehal er også i brug i mange timer, men har en del færre brugere og en noget anden brugerprofil end Gladsaxe Svømmehal. Herudover råder vi over en mindre svømmesal på Gladsaxe Skole. Dertil kommer svømmesalen på Blaagaard Seminarium / UCC.

Gladsaxe Svøm har en strategi frem mod 2020

Allerede for et års tid siden modtog byrådet et oplæg fra Gladsaxe Svømmeklub – Gladsaxe Svøm: ”Svømning i Gladsaxe – en sport for livet”. Klubben beretter om en rigtig god udvikling både på bredde- og eliteplan. Medlemstallet har siden 2012 været støt stigende til over 2.000 medlemmer i 2014. Man arbejder målrettet med langsigtet talentudvikling. Det mærker man effekten af, idet Gladsaxe Svøm ligger blandt de 2-5 bedste danske klubber, ligesom man nu også har været repræsenteret ved nordiske og europæiske seniormesterskaber med fornemme medaljer som resultat. På breddesiden oplever klubben som noget nyt et stort pres på ventelisterne. Man har oprettet en ungdomsafdeling (primært for unge i alderen 10-18 år) og har opnået mange nye medlemmer – og tilhørende ventelister. Ambitionerne mangler ikke. Svømning er nu den 2. største foreningsidræt i Danmark.

Frem mod 2020 er det Gladsaxe Svøms mål, at

Behov for mere vandtid

Der er en stor udfordring – også for Gladsaxe Byråd – såfremt vi skal kunne leve op til Gladsaxe Svøms ambitioner og mål. Deres bedste bud og deres strategi er, at de frem mod 2020 vil være i stand til at rumme ca. 3.000 medlemmer, og herved tilbyde svømning til både dem, der pt. er på ventelister, og dem, der dyrker selvorganiseret idræt. Det kræver ca. 30 timers vandtid mere end man har i dag.

Facilitetsanalysen viser, at vi måske kan udnytte den aktuelle vandtid, som er til rådighed, noget bedre. Men i realiteten er især Gladsaxe Svømmehal fuldt udnyttet og Bagsværd Svømmehals indretning er noget utraditionel og er ikke helt egnet til mere organiseret svømning.  Dette års beslutning om at undersøge mulighederne for at erhverve bl.a. svømmehallen ved Blågård Seminarium / UCC udgør en vigtig brik i Gladsaxe Svøms fremtid. Mister man adgang til denne hal, er konsekvensen 31 timers vandtid pr. uge mindre end i dag. Det vil kunne få alvorlige konsekvenser for Gladsaxe Svøms fremtid.

Det bør nævnes, at der i den nye budgetaftale også er afsat 25. mio. kr. til renovering af Gladsaxe Svømmehal med 3. mio. kr. i 2016 og 22 mio. kr. i 2017.

Svømning på den politiske dagsorden

Vi konservative vil være med til at sikre, at Gladsaxes mange vandhunde fortsat står højt på dagsordenen i de kommende år. Gladsaxe Svøm og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget må sammen drøfte, hvordan vi får udformet den nødvendige samlede strategi for hele svømmeområdet.