Social balance i Værebro kan kun begynde i Værebro Park

Fejlen ved mange af fortidens store almennyttige byggerier er i høj grad, at de som oftest er blevet bygget som store enklaver af uniform ensartethed. De problemer, som det har medført, løser man ikke ved at bygge mere af samme slags, men ved at gøre det muligt at vælge mellem forskellige boligformer og dermed skabe et mere varieret og mangfoldigt område og tiltrække en bredere beboersammensætning.

Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti (C)

Gladsaxe Byråd skal være mere aktivt og udfarende for at styrke den sociale balance i de udsatte bydele. Vi har ventet for længe på, at boligselskabet i Værebro Park får tilvejebragt de nødvendige forudsætninger for, at vi for alvor får vendt udviklingen i bebyggelsen.

Bredere beboersammensætning afgørende for at opnå en bedre social balance i bebyggelsen.
Gladsaxe Byråd skal aktivt søge at påvirke Gladsaxe Almennyttige Boligselskab (GAB) i en retning, som sikrer, at der virkelig sker forbedringer. Den sociale balance i bebyggelsen skal komme indefra. Det nytter ikke at flytte de udfordringer, som eksisterer i bebyggelsen i dag, ud til andre dele af Bagsværd.
I Gladsaxe Byråd har vi i flere år arbejdet med en strategi for forbedret social balance i kommunen. Desværre findes der fortsat områder i kommunen, hvor den sociale balance er udfordret. Målet er naturligvis, at alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet, som der står i visionen for strategien, og videre: det sted man bor og vokser op, må ikke i sig selv være begrænsende for muligheden for at leve et selvstændigt, aktivt sundt og ansvarligt liv. Vejen er ikke at sprede enkelte bydeles udfordringer ud til andre – herunder velfungerende – bydele.

Infrastrukturplan nedstemt af beboerne
Gennem hele 2018 var der et ekstra stærkt fokus på en stor strategisk satsning i Værebro Park i samarbejde med Realdania og andre samarbejdspartnere. Arbejdet mundede ud i et interessant forslag til en fælles strategi for Bagsværd i social balance med DAB (boligselskabet), GAB (Gladsaxe-afdelingen) og afdelingsbestyrelsen i Værebro Park. Forslaget indeholdt en infrastrukturplan, som skulle realiseres med betydelige økonomiske midler fra Landsbyggefonden. Den indeholdt flere spændende elementer, som ville føre til afgørende fysiske forandringer i Værebro Park. Et flertal af beboerne stemte dog imod infrastrukturplanen. Beboerdemokratiet er naturligvis vigtigt, men i Gladsaxe Kommune må vi nu overveje, hvordan vi fra kommunens side kan bistå GAB, så der kan arbejdes videre med nogle af de grundlæggende fysiske forandringer, herunder f.eks. også, hvordan Værebro Park kan blive tættere koblet til den omkringliggende by.

Da byrådet i 2018 drøftede strategien, fremsatte Konservative nogle ændringsforslag til infrastrukturplanen, som desværre blev nedstemt af byrådets flertal:

Nej til øget fortætning i Værebro Park
Infrastrukturplanen indeholdt forslag om etablering af 250 nye boliger i Værebro Park. Med andre ord ville man udvide befolkningstallet med mere end 500 beboere; en øgning på 19 pct. Tildelingen af boliger skulle fortsætte efter de hidtidige regler gældende for de nuværende ca. 1300 boliger. Derfor er vi umiddelbart tilfredse med, at forslaget faldt ved beboerafstemningen. Konservative ønsker i princippet ikke, at der bygges flere boliger, samtidig med, at udlejningskriterierne er uændrede. Kun ved at åbne for andre og nye boligformer, vil det være muligt at få en bredere beboersammensætning og sikre at ressourcestærke familier i fremtiden vil ønske både at bosætte sig i og blive boende i Værebro Park. Kun ad den vej kan vi skabe en reel social balance i området.

Jeg forestiller mig, at der f.eks. kan etableres et antal studie- og ungdomsboliger i nogle af højhusene. Det kan f.eks. være boliger, hvor de unge flytter ind som studerende, men senere – når de har afsluttet deres studier – kan blive boende med deres familier. Byrådet bestormes af ønsker om at medvirke til at etablere flere seniorbofællesskaber. Hvorfor kan der ikke etableres nogle seniorbofællesskaber også i højhusene. Der er elevator i alle opgange, og ved at indrette nogle ”lodrette” boligfællesskaber vil man kunne samle nogle ressourcestærke seniorer i grupper flere steder i bebyggelsen. På et tidspunkt blev der talt om at etablere en slags idrætskollegium. Ved at samle nogle unge studerende, som samtidig er tilknyttet nogle af elitesportsmiljøerne i området, vil de også kunne bidrage med nogle ressourcestærke beboere.

GAB kunne overveje at udstykke nogle af boligerne i blokkene tættest ved Værebro Sø som andelsboliger, eller ejerboliger. Det kan ske gradvist over en periode og vil med sikkerhed tiltrække mere ressourcestærke beboere. Det har økonomiudvalget bl.a. oplevet ved besøg i Aalborg Øst. Også i Tingbjerg går man nu efter blandede ejerformer. Det er efter min opfattelse vigtigt, at den samlede bebyggelse opdeles i mindre enheder, som kan skabe et mere ”landsbyagtigt” miljø i forskellige dele af boligområdet. Det kan åbne for en mere intim identitet og være med til at styrke fællesskabet. Fysisk er de mange boliger af god kvalitet. Men større variation i indretning og beboergrupper vil kunne styrke beboernes sammenhold.

Vi skal investere i og styrke området -
Der skal ske noget afgørende, hvis vi skal opnå social balance i Værebro Park. Det nytter ikke, at et flertal i byrådet f.eks. overvejer helt at flytte de institutioner, som i dag fysisk er placeret i bebyggelsen, ud af området. Det ændrer ikke ved tingenes tilstand, f.eks. at flytte daginstitutionerne ud af Værebro Park ”over på den anden side af gaden” (som et flertal faktisk har besluttet), eller ved at flytte skolen til Bagsværd Stadion eller et andet sted i nærområdet, men stadig lige ”på den anden side af gaden”. Tværtimod. Problemerne vil fortsat være der. En bredere beboersammensætning og et mere varieret udvalg af boligformer er helt afgørende. Gladsaxe Kommune bidrager bedst ved at tilbyde gode dagtilbud, undervisnings- og idrætsfaciliteter i selve området, så de også tiltrækker borgerne fra andre dele af Bagsværd. Det koster måske lidt ekstra ressourcer på den korte bane. Men den investering vil hurtigt betale sig hjem. Vi skal vi holde op med at stigmatisere bebyggelsen ved at tale om udflytning. Vi skal investere aktivt i og styrke området indefra.

Marts 2019