Social ansvarlighed - først og fremmest

Fokus på borgenes sundhed - behov for flere sundhedshuse og på forebyggelse og pleje

Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter er borgernes direkte indgang til en lang række tilbud på sundhedsområdet

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Det danske velfærdssamfund er vigtigt at bevare og udvikle. Social ansvarlighed er derfor for mig som konservativ en livsholdning. Økonomisk ansvarlighed er forudsætningen for, at vi fortsat kan levere den velfærd, som borgerne i Gladsaxe både forventer og har krav på. Vi er indstillet på at fastholde vores serviceniveau overfor borgerne - også på den lange bane. Flere borgere kræver fortsat udvikling af de mange tilbud, vi som kommune har ansvaret for.

Med Strukturreformen i 2006 overtog Gladsaxe Kommune et endnu større ansvar for borgernes velfærd og de velfærd- og sundhedsydelser, vi har bygget op igennem mange år.  Vi skal være med til at løse de moderne familiers behov for fleksible dagtilbud, vi skal allerede i skolen have fokus på børnenes sundhed og spotte eventuelle problemstillinger som vægt, rygning, stoffer og inaktivitet, vi skal aktivt være med til at forebygge livsstilssygdomme, og vi skal stille de nødvendige faciliteter til rådighed for syge og ældre, psykisk syge og alle de andre grupper af mennesker, bl.a. handicappede og socialt udsatte, som har behov for fællesskabets hjælp og omsorg.  En fokuseret forebyggelsesindsats skal give Gladsaxes borgere et længere og bedre liv.

Sunde og raske borgere

Reelt kan det også bedst betale sig for Gladsaxe, at vi undgår at vore borgere bliver syge. Det bliver mere kostbart for os alle - også kommunens egen kasse - når vore borgere skal behandles på hospitalet. Derfor er det vigtigt, at vi gør mest muligt for at undgå at vore borgere bliver syge.
Vi skal bakke op om Regeringens forslag til styrkelse af samarbejdet med de praktiserende læger, som er en krumtap i borgernes sundhed. I hvilken grad kan byrådet medvirke til at sikre borgernes en bedre service i kontakten med familielægen ? Vi bør i planlægningen bidrage med at få samlet flere opgaver i sundheds- og lægehuse, hvor der er længere åbningstid og bedre adgang for borgerne til at komme hurtigt til lægen, såfremt der opstår behov herfor. Herved kan vi også tidligere opdage eventuelle sygdomme og gå i gang med hurtig behandling. Og måske helt undgå hospitalsindlæggelse.

Forebyggelsescentrets tilbud

Som konservativ politiker var jeg selv med, da Gladsaxe for år tilbage skabte det nye Forebyggelsescenter i Søborg. Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter er borgernes direkte indgang til en lang række tilbud på sundhedsområdet. De retter sig mod alle borgere i kommunen og er baseret på den nyeste viden på sundhedsområdet. Tilbudslisten til kommunens borgere er lang, bl.a.:

Igennem byrådsarbejdet har vi gennem årenes budgetforhandlinger bl.a. været med at til at forbedre tilbuddene på diabetes, i forhold til hjerneskadede, kræftramte, KOL-ramte borgere osv. Alle disse sygdomme og problemfelter skal ikke gøres til genstand for partipolitisk strid. Vi skal - og gør det sædvanligvis også - naturligvis løse disse opgaver i bred enighed i byrådet. Naturligvis er der et løbende behov for at prioritere de økonomiske ressourcer, men alle borgere har krav om den nødvendige hjælp fra Dag 1.

Velfungerende genoptræning, omsorgscentre og hjemmepleje

I min tid som medlem af byrådet har vi i Gladsaxe fået skabt mange gode og velfungerende pleje- og omsorgscentre. Vi skal være klar med tilbud til de ældre, som ikke længere kan klare sig i eget hjem. Så længe de kan være i deres eget hjem skal vi til gengæld tilbyde hjemmepleje og praktisk hjælp. Vi skal gøre brug af den mest moderne velfærdsteknologi. Det betaler sig for den enkelte - og det betaler sig for samfundet.

Skiftende konservative politikere i Gladsaxe Byråd har også gennem årene bakket kraftigt op bag det velfungerende tilbud,  vi i dag kender som Træningscenter Gladsaxe, placeret i tilknytning til Omsorgscentret Kildegården i Søborg. Dette genoptræningcenter står for døgngenoptræning af borgere, der, f.eks. efter blodprop, knoglebrud eller anden svækkelse, har behov for at indgå i et intensivt og målrettet træningsforløb med støtte af et tværfagligt team. Døgnophold tilbydes til borgere med behov for træning og pleje og som har en genoptræningsplan fra et sygehus. Træningscentret kan desuden tilbyde ambulant genoptræning til borgere, der har en genoptræningsplan fra et sygehus. Langt hen ad vejen har det bidraget til at mange flere af vore syge medborgere er blevet udskrevet tidligt fra hospitalsindlæggelse med henblik på at opnå en højere grad af selvhjulpenhed og dermed også bedre mulighed for at komme hurtigt hjem og fortsætte tilværelsen i deres eget hjem. For det er jo derhjemme, vi helst vil opholde os.

I nogle kommuner overlader man det i større omfang end vi hidtil har gjort det i Gladsaxe f.eks. driften af omsorgscentre til private aktører. I Gladsaxe gælder det kun Hareskovbo, som igennem mange år på lige fod med kommunens egne tilbud, har været en naturlig del af opgaveløsningen i tæt samarbejde med kommunen.

Større valgfrihed for borgerne

Der må aldrig kunne blive stillet spørgsmål ved, om hjælpen er der, når behovet måske pludseligt opstår. Så skal kommunen stå klar. Et felt, hvor den politiske diskussion foregår, er imidlertid, hvorvidt det er kommunens egne ansatte alene, der skal løse opgaverne, eller om borgerne skal have mulighed for selv at vælge imellem forskellige tilbud og leverandører af disse såkaldt "bløde" velfærdsydelser. Som konservativ hylder jeg ønsket om også at sørge for større valgfrihed for den enkelte borger. Kommunen skal imidlertid være garant for kvaliteten af den ydelse, som stilles til rådighed. Kommunen skal stå for den basale økonomi, men det skal også være muligt at tilkøbe sig ekstra hjælp og bistand.