Vi skal arbejde videre med fremtidens skolekapacitet i Gladsaxe for at sikre gode læringsmiljøer

Vi skal sikre alle elever og lærere et godt og fremtidsrettet læringsmiljø, og vi skal tilpasse skolekapaciteten på vore folkeskoler bedre. Søborg Skole, hvis ældste del er fra 1926, har behov for nyinvestering, så den kan blive opdateret.

Den splinternye Bagsværd Skole giver ideelle betingelser for en optimal skoledag med trivsel og læring


Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti.

Også i de kommende år skal byrådet arbejde aktivt med at tilpasse skolekapaciteten for vore folkeskoler. Det fremgår af det budgetoplæg, som forhandles blandt partierne i Gladsaxe Byråd.

I den forløbne valgperiode skete meget store omvæltninger. En ny Grønnemose Skole blev skabt ved sammenlægning af Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole i en kraftigt ombygget Høje Gladsaxe Skoles rammer. Vi tog den splinternye Bagsværd Skole i brug efter sammenlægningen af den gamle Bagsværd Skole og Søndergård Skole, dér hvor sidstnævnte lå, i tilknytning til det store idrætsområde i det centrale Bagsværd. Samtidig sammenlagde byrådet 10. Klassecentret og Ungdomsskolen for at skabe et nyt ungdomsmiljø i den tidligere Marielyst Skoles rammer.

Desværre oplever vi fortsat, at kapaciteten er skævt fordelt på kommunens folkeskoler. Nogle skoler oplever behov for ekstra lokaler og klasser ud over det antal spor, som skolen er indrettet til. Til gengæld er der ledig kapacitet på andre skoler. Derfor skal det undersøges, hvordan den eksisterende kapacitet på alle kommunens folkeskoler kan udnyttes bedst muligt. Hvert år sker der desværre tilpasning af skoledistrikterne, som ind imellem synes helt umulig at acceptere, når f.eks. elever, der næsten er naboer til én skole, desværre må henvises til en anden skole længere væk. Det er utilfredsstillende for alle.

Overbygningsskoler kan fortsat være en fornuftig løsning

Det konservative Folkeparti fremkom i forrige byrådsperiode med alternative forslag til, hvordan vi ser fremtidens læringsmiljøer bedst indrettet. Vi foreslog f.eks., at byrådet undersøger mulighederne for at oprette en eller flere overbygningsskoler, hvor vi tilbyder de store elever fra 6. eller 7. klasse et særligt motiverende ungdomsmiljø. Det ville samtidig betyde, at flere andre skoler, skulle være "fødeskoler" til overbygningsskolen. Desværre nød vort forslag ikke fremme, og vi valgte derfor at søge indflydelse på de beslutninger, som det store flertal i byrådet ønskede. Vi mener imidlertid forsat - kraftigt underbygget af bl.a. nationale erfaringer - at vi kan skabe bedre læringsmiljøer for vore unge ved at følge dette spor.

Så langt er vi endnu ikke kommet i forhandlingerne. Men der er bred enighed om, at vi er nødt til også at kigge på de forventninger til elevtallet, som nødvendigvis følger af den fortsatte tilvækst af borgere, som skal bo i Gladsaxe i de kommende år. En tilvækst på 500 nye boliger, som aktuelt er målet, vil betyde flere elever. Den nuværende kapacitet er efter vor opfattelse fortsat tilstrækkelig, men hvordan den skal fordeles giver helt sikkert anledning til hovedbrud for byrådet. Nogle - særligt populære - skoler vil få vanskeligt ved at optage flere elever. Samtidig opleves som nævnt ledig kapacitet på andre skoler. Det er her vi ser en form for overbygningsskoler som en mulig løsning.

Massive investeringer i skolebygninger fortsætter

De omfattende investeringer, som byrådet allerede har foretaget i udbygningen af vore skoler, vil fortsætte i de kommende år. Specielt er der fokus på den gamle Søborg Skole, hvis ældste del er fra 1926. Skolens klasselokaler er for en stor del meget små og for dele af skolen er der behov for istandsættelse og opdatering, så de fysiske rammer understøtter gode læringsmiljøer og skolens øvrige funktioner. Skolens bygninger skal gennemgås og muligheder for ændringer og nyindretning skal undersøges for at vurdere og målrette nye investeringer i de bygningsmæssige rammer. Der er sket mange knobskydninger og indretning af forskellige lokaliteter på Søborg Skole gennem årene, men  der er brug for at få en ny masterplan.

Det konservative Folkeparti har ikke stemt for de aktuelle forandringer, som sker på Skovbrynet Skole (tidl. Værebro Skole). Men vi må nødvendigvis understøtte - så længe dét er byrådsflertallets udgangspunkt - at denne profilskole som international it-orienteret skole får de bedst mulige vilkår.
Alle kommunens skoler kan med fordel opnå status som profilskoler. Grønnemose Skole har eksempelvis en idrætsprofil. Vi har den opfattelse, at vi skal sikre alle skoler forskellige profiler, således at vi målretter undervisningen ud fra disse. Det kan også give flere elever lyst til at søge en anden skole end den, der lige netop ligger i deres eget skoledistrikt, og måske på den måde være med til at skabe lidt bevægelse i elevernes fordeling.

Kvaliteten i undervisningen skal være i top

Vi er ikke i tvivl. Såvel de løbende driftsbevillinger som fremtidige anlægs- og investeringsbevillinger er nødvendige for at sikre den kvalitet i undervisningen, som vi ønsker skal være i top. Folkeskolereformen ændrer dagligdagens udnyttelse af lokaler og faciliteter grundlæggende. Lærere og pædagoger skal arbejde mere på og i selve skolen, og eleverne tilbringer flere aktive timer på deres skole. Det stiller nye krav til de fysiske rammer, som vi nødvendigvis må indfri over de kommende år.
Hvordan skal vi prioritere disse investeringer ? Her vil Det konservative Folkeparti søge størst mulig indflydelse. Vi er helt opmærksom på, at det ikke er gratis. Det vil resultere i nye nødvendige investeringer i løbet af de kommende år.