Opdatering maj 2016

Gladsaxe skal have plejehjemslæger fra 2017

Ved byrådets budgetforhandlinger i august-september 2016 kommer vi til at skulle tage stilling til, om vi vil igangsætte ordningen med plejehjemslæger i Gladsaxe fra 1. januar 2017. Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd arbejder for at ordningen falder på plads fra det tidspunkt.

Gladsaxe Kommunes social- og sundhedsforvaltning skal tage de nødvendige skridt for at komme videre med realisering af ordningen med plejehjemslæger med De Praktiserende Lægers Organisation i Gladsaxe. Det var det svar, formanden for byrådets seniorudvalg, Trine Græse, gav, da konservative ved byrådsmødet i marts 2016 spurgte til, hvordan Gladsaxe Byråd kan arbejde videre med at afdække mulighederne for at tilbyde beboerne på kommunens omsorgscentre frivilligt at få adgang til en fast tilknyttet plejehjemslæge.

Udgangspunktet var et pilotprojekt, som Ældre Sagen og Seniorrådet fortalte om ved det politiske midtvejsmøde i november 2015. I forlængelse af pilotprojektet er der på landsplan blevet afsat 100 mio.kr. via Satspuljen for 2016 til over de næste 4 år gradvist at få ordningen etableret. Hensigten er, at der til hvert seniorcenter fast tilknyttes en eller flere lokale alment praktiserende læger – afhængigt af seniorcentrets størrelse. De statslige midler indgår i bloktilskuddet til kommunen. Derfor vil forslaget være en del af de kommende budgetforhandlinger på rådhuset.

Fast tilknyttede plejehjemslæger – ser ud til at være en god idé, vi bør arbejde mere med

Vi bør kigge nærmere på forslaget, som blev rejst på Seniorrådets og Ældre Sagens borgermøde 18. november 2015 på Kildegården, foreslår Konservative.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Et af de vigtige spørgsmål, som var sat på dagsordenen for Seniorrådets og Ældre Sagens borgermøde med politikerne, var spørgsmålet, om det vil være en god idé at have en fast tilknyttet læge til hvert af vore plejehjem.  Det er ikke muligt i henhold til lovgivningen i dag. Hver enkelt borger har frihed til selv at vælge sin praktiserende læge.

Det er vigtigt fortsat at respektere den enkelte borgers eget valg af læge, mener jeg. Men det er jo ikke det samme som, at vi i Gladsaxe Byråd ikke skal arbejde videre med ideen. Vi har efter mødet modtaget nærmere detaljer om et projekt, som man med opbakning fra Sundhedsstyrelsen har gennemført som forsøg i en række kommuner. Det giver absolut blod på tanden til at arbejde videre med ideen.
Formålet med fast tilknyttede læger er at

Overbevisende resultater

Erfaringerne fra pilotprojektet har været en reduktion i antallet af forebyggende indlæggelser (28 %), genindlæggelser (27 %) og korttidsindlæggelser (14 %). Der kunne findes effekter efter 1½ år. Der skete også en reduktion i kontakten til lægevagten samtidig med at der var mere kontakt til egen læge. Medicinforbruget er i mange tilfælde reduceret, hvilket opleves som øget livskvalitet for beboeren. Endelig var der stor begejstring for samarbejdet og den forbedrede kommunikation.

Det vigtigste må være værdigheden for den enkelte borger, som har vist sig at give et fint resultat. Efter grundig gennemgang af beboernes medicinprofiler, er det receptpligtige medicinforbrug i mange tilfælde også blevet reduceret, hvilket opleves som øget livskvalitet for beboeren af læge, plejepersonale og pårørende. Vigtigt er det bestemt også, at medarbejderne oplever, at beboere liver mere op.

Samarbejdet med lægen vigtigt

Projektet tyder på, at der også kan opnås en pæn økonomisk besparelse. Altså en indsats, der gør en stor forskel. Jeg mener som sagt, at valgfriheden skal opretholdes, men det viste sig i praksis, at mange beboere frivilligt tilvalgte den nye ”faste” plejehjemslæge. Omdrejningspunktet er naturligvis den praktiserende læge, som borgeren måske har kendt igennem hele livet.

Som konservativ i Gladsaxe ser jeg under alle omstændigheder gerne, at der etablere flere læge- og sundhedshuse, hvor flere praktiserende læger og andet sundhedspersonale samles og løser flere opgaver i fællesskab for alle borgere. Der vil i den situation ikke være langt til, at lægehusets personale så også knyttes tættere til vore plejehjem i lokalområderne.

De generelt kortere liggetider på sygehusene og overgangen til mere ambulant behandling gør, at borgerne i dag er mere behandlings- og plejekrævende. Det stiller større krav til plejehjemmets personale og til de praktiserende læger. Det er derfor en absolut nødvendighed at integrere indsatsen og udbygge samarbejdet. Kontakt til færre læger gør det nemmere at koordinere samarbejdet til gavn for borgerne. Mere viden på området kan også være med til at styrke personalets opmærksomhed på beboernes helbred og trivsel, så man kan reagere på ændret helbredstilstand tidligere i et sygdomsforløb.

Ideen bør indgå i analysearbejdet

I forlængelse af oplægget på borgermødet og ikke mindst de efterfølgende informationer fra Sundhedsstyrelsens temadag tidligere i november, har jeg opfordret formanden for Seniorudvalget, Trine Græse, til, at vi i Gladsaxe får lejlighed til at arbejde videre med forslaget. Det vil være helt naturligt at inddrage det i den analyse, som blev vedtaget som led i årets budgetforlig, af den primære sundhedspleje i Gladsaxe. Som bekendt et konservativt forslag om at se på, om vi løser de sociale og sundhedsopgaverne godt nok i vores kommune. Forslaget opnåede enstemmig tilslutning.