Parkeringsproblemer i Gladsaxe – hvor?

Indførelse af kommunal parkeringskontrol er ikke konservativ politik. Det er derfor vigtigt, at parkeringskontrollen tilrettelægges i tæt samarbejde med handelsforeningerne og koncentreres til de steder, hvor det er nødvendigt og kan øge forretningernes omsætning.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Personligt oplever jeg ikke alvorlige parkeringsproblemer i Gladsaxe. Og jeg modtager kun sjældent henvendelser fra borgere, som synes, at det er vanskeligt at finde en parkeringsplads. I maj måned i år besluttede et flertal i Trafik- og Teknikudvalget imidlertid at anbefale, at der skal etableres en kommunal parkeringskontrol i Gladsaxe fra 1. januar 2016.

Da spørgsmålet indgik i årets budgetforhandlinger er parkeringskorpset et klart eksempel på, at vi som konservative har ”måttet sluge kamelen”, da vi nu er en del af budgetaftalen. Fordelen er herefter, at vi skal være med til at drøfte, hvordan ordningen skal tilrettelægges. Og som et lyspunkt, så skal der ske en evaluering i efteråret 2017.

Det konservative Folkeparti vil opfordre budgetsamarbejdspartnerne til, at indførelsen af parkeringskontrollen kommer til at ske i tæt samarbejde med de lokale handelsforeninger. De få ressourcer, som afsættes til ordningen, må indsættes meget koncentreret og målrettet, dér – og kun dér – hvor man mener, der er problemer.

Søborg Handelsforening har udtalt, at man er ser positivt på et parkeringskorps, medens Bagsværd Handelsforening ikke har tilsvarende ønske. Siden nedlæggelsen af politiets parkeringskorps har forvaltningen modtaget henvendelser fra borgere, der beklager manglende håndhævelse af tidsbegræsningen, eller som direkte er blevet henvist til kommunen af politiet.

Behov for højere udskiftningsprocent gennem tidsbegrænsning


Når vi som konservative er imod parkeringskorpset, skyldes det, at det i dag de allerfleste steder er relativt uproblematisk for kunderne at komme tæt til butikkerne. Omvendt må vi erkende, at forvaltningen har registreret et stort antal biler, der overtræder tidsbegrænsningen. Og det er jo netop tidsbegrænsningen, der skal sikre, at der sker en rimelig udskiftning af biler, så flere kunder kan komme til i dagtimerne, og dermed forbedre forretningernes omsætning. Om aftenen og natten og om søndagen er der fri parkering.

Mange ”ulovlige” langtidsparkeringer – mangler vi P-kapacitet?


Det er byrådets opgave at sørge for, at der findes tilstrækkelig parkeringskapacitet – tæt ved butikkerne for kunderne og i rimelig afstand for de ansatte. På Søborg Hovedgade viser registreringen, at 159 ud af 293 biler på offentlige parkeringspladser overtræder tidsbegrænsningen i dagtimerne.  På hverdage i december 2014 i tidsrummet kl. 11-14 viste optællingen 20-30 procent ulovligt parkerede biler på de tidsbegrænsede parkeringspladser ved Buddinge Centret og en belægningsprocent på næsten 100 procent. Parkeringspladsen på Søborg Torv har 72 procent ulovligt parkerede biler og en belægningsprocent på 96 procent. Kantstensparkering i det centrale Søborg syd for Søborg Torv har typisk en andel ulovlig parkring på mellem 20-80 procent og en belægningsprocent på mellem 50-100 procent.

Man kan jo så spørge, hvorvidt tidsbegrænsning overhovedet er nødvendig alle steder. Mangler vi lokalt kapacitet til længere parkering? Og hvem er det, der reelt parkerer ”ulovligt” ?

Forvaltningen mener, at man f.eks. ved Buddinge Centret kan opnå op imod 25 flere ledige pladser til butiksparkering, såfremt ulovlig parkering ophører. Her er der i alt ca. 88 tidsbegrænsede parkeringspladser og tæt ved 100 procent belægningsgrad.

Parkeringskontrol giver kommunen underskud


Ifølge budgetaftalen forventer vi, at ordningen på positiv vis kan understøtte handelslivet og ved at sikre flere parkeringspladser øge omsætningen hos de handlende. Samtidig skal ordningen medvirke til at forebygge ulovlig parkering og hermed forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden. Der forventes udstedt 1700 parkeringsafgifter á kr. 510 i 2016. Halvdelen tilfalder Gladsaxe Kommune, resten skal Staten have. Og Gladsaxe skal alene stå for alle udgifter til ordningen. Så samlet giver det et mindre underskud for kommunen.

Rådhusvagter som parkeringsvagter


Den fysiske kontrol skal varetages af rådhusvagter ansat i ISG (Intern Service Gladsaxe), som opnormeres med en fuldtidsstilling. Vej- og Parkafdelingen tilføres personaleressourcer til at behandle klager. Først fra 2019 forventes ordningen at balancere.

Først skal Rigspolitiet godkende den kommunale parkeringskontrol. Men også de lokale handelsforeninger skal som nævnt inddrages for en drøftelse af eventuelle lempelser eller skærpelser af parkeringsrestriktionerne langs hovedgadestrækningerne.

Vi konservative vil følge ”forsøget” nøje og kritisk. Er der overhovedet behov for denne parkeringskontrol?

Det kommer nu an på en prøve.