Vi accepterer ikke social dumping eller svig og misbrug af udenlandske arbejdstagere


Af Lars Abel, 2. viceborgmester, konservativt medlem af Gladsaxe Byråd

Samme dag i maj 2014, som Gladsaxe Byråd, traf beslutning om indførelse af såkaldt "kædeansvar" i forbindelse med kommunens udbud af anlægs-, vedligeholdelses- og driftsopgaver, besluttede EUs Ministerråd nye foranstaltninger til bedre at kunne håndhæve EUs regler om udstationering af arbejdstagere.  Håndhævelsesdirektivet sikrer, at udstationerede arbejdstageres rettigheder overholdes i praksis, og det styrker den retlige ramme for tjenesteydelser. Det er op til medlemsstaterne at gennemføre reglerne i praksis i den nationale lovgivning, dvs. Folketinget her i Danmark.


I forvejen gælder bl.a. ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, der indebærer, at arbejdstagere ved udførelse af leverancen sikres løn- og arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der i øvrigt gælder ifølge de danske overenskomster inden for den pågældende branche. Beslutningen om kædeansvar indebærer, at en hovedleverandør ved indgåelse af en kontrakt med kommunen skal stå inde for, at overenskomsten overholdes - ikke alene for egne medarbejder, men også for medarbejdere ansat af eventuelle underleverandører. Samtidig forpligtes hovedleverandøren til at betale en eventuel difference i mellem den løn en underleverandør udbetaler og det overenskomstmæssige lønniveau.

Da borgmesteren foreslog gennemførelse af kædeansvarsregler i Gladsaxe, rejste jeg en række principielle spørgsmål, som bl.a. tog udgangspunkt i lovmedholdeligheden i forhold til EU-lovgivningen. Det førte til en administrativ gennemgang og tilretning af borgmesterens forslag. Det er ikke konservativ politik, at vi f.eks. i Gladsaxe skal have særregler i forhold til andre offentlige institutioner eller myndigheder. Naturligvis skal Gladsaxe opføre sig ordentligt i forhold til de medarbejdere, som udfører arbejde for kommunen, ansat hos såvel hoved- som underleverandører. Ingen diskussion herom.

Når Det konservative Folkeparti afholdt sig for at stemme, dvs. undlod at stemme i byrådet, skete det i respekt for, at reglerne undervejs blev tilrettet så de imødekom de konservative ønsker og juridiske betænkeligheder. Hvorfor stemte vi så ikke for forslaget  ? Det skyldes det forhold, at borgmesteren og flertallet i byrådet besluttede sig for at indgå en samarbejdsaftale kun med LO Hovedstaden om at samarbejde og føre dialog om administrationen af kædeansvaret. I Økonomiudvalget og igen i Byrådet stillede jeg følgende forslag:

"For at respektere arbejdsmarkedets parter, som i praksis administrerer den danske arbejdsmarkedsmodel og principielt i fællesskab står for indholdet i de løn- og ansættelsesvilkår, som skal gælde på det danske arbejdsmarked, og for at nyttiggøre den viden om evt. manglende overholdelse af den foreslåede arbejdsklausul, som parterne i deres eksisterende løbende arbejde bliver opmærksomme på, retter Gladsaxe henvendelse til parterne med henblik på at etablere en trialog, hvor arbejdsmarkedets parter inddrages på lige og ligeværdige vilkår. Med udgangspunkt i denne trialog forelægger forvaltningen forslag til evt. nyt regelsæt, som respekterer de synspunkter og principper, som fremkommer fra parterne i fællesskab."

Kun konservative og radikale kunne støtte dette forslag, mens alle øvrige - også de borgerlige partier stemte imod. De øvrige borgerlige partier stemte faktisk helt imod kædeansvarsreglerne i byrådet uden at fremsætte forslag om alternativer.

Vi ønskede med andre ord, at såvel Dansk Arbejdsgiverforening og Byggeriets Arbejdsgivere som LO skulle inddrages på lige fod. Flertallets forslag giver LO i Hovedstaden en fortrinsret og dermed en unødvendig særstilling. Dog skal det nævnes, at det også blev besluttet, at der årligt skal afholdes møde med Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Byggeri med henblik på at drøfte arbejdstageres løn- og arbejdsforhold på leverancer til kommunen. En lidt ærgerlig "skæv" konklusion, hvor den mangeårige respekt for "arbejdsmarkedets parter" godt kunne have været håndhævet på ligeværdige vilkår. Så havde vi som konservative godt kunnet støtte de nye regler, som forresten også i princippet følges i mange andre kommuner, bl.a. hos vor konservativt ledede nabo i Gentofte - uden at tildele LO en særstilling !
Som konservativ må jeg fastslå, at der ikke skal herske tvivl om, at Gladsaxe naturligvis skal sikre sig imod social dumping og svig og misbrug af udenlandske arbejdere, når vi indgår kontrakter for borgernes penge. Vi skal opføre os ordentlig i forhold til alle arbejdstagere og respektere de rettigheder og pligter, som gælder i lovgivningen og overenskomsterne.