Nej til øget boligfortætning i Bagsværd Bypark

Åndehullerne – de grønne åndehuller – hvor skal vi finde dem i fremtiden? Bliver det ligesom solgårdene i Solhusene, som kun har én oplevelse med solen, nemlig ordet. Ikke ét solstrejf når ned til de mennesker, som bor dér. Det er ikke de værdier, Konservative stræber efter i den videre udbygning af Bagsværd og Bagsværd Bypark.

Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti (C)

Hvad er der galt med den oprindelige vision og plan for Bagsværd Bypark?

Ganske vist var Konservative i sin tid ikke lige stemt for alle de elementer og detaljer, som indgår i helhedsplanen fra 2010. Men den har været udgangspunktet for overvejelserne om områdets udvikling siden. ”Målsætningen var at udarbejde en helhedsplan, der kunne fremme områdets potentialer og sikre en fornuftig omdannelsesproces. Byomdannelsen kommer til at strække sig over mange år, men det ser vi kun som en fordel”, skriver daværende borgmester Karin Søjberg Holst i sit forord. ”På den måde opnås den gode og sammensatte by nemlig bedst”, hedder det videre.

”I Bagsværd Bypark skal der være liv det meste af døgnet. Et aktivt byliv opnås ved en blanding af funktionerne i hele området. Boligandelen skal udgøre lidt under halvdelen af bygningsmassen, mens den resterende del anvendes til en bred vifte af erhvervs, men også til detailhandel, fritids- og kulturaktiviteter samt institutioner. Samlet kommer området til at rumme ca. 3.000 arbejdspladser og ca. 900 boliger.”

Ganske vist skriver vi nu 2020. Det er i realiteten ikke ret lang tid, når vi ser tilbage på visionen bag Bagsværd Bypark. Hvorfor er det så, at nogle allerede nu ønsker at reducere antallet af arbejdspladser og øge antallet af boliger til 1.250 boliger? Har vi ikke fortsat brug for et varieret og aktivt byliv? Har vi ikke fortsat behov for – og er det ikke den mest bæredygtige og klimavenlige løsning, at der arbejdspladser tæt på, hvor mange mennesker bor? Jeg vil da imidlertid gerne kvittere for, at flertallet ikke foreslår at etablere op til de ca. 2.240 boliger, som en 100 pct. boligandel ville betyde.
Konservative har i ØU foreslået:

Konservative vil – inspireret af forvaltningens notat – imidlertid gerne herudover foreslå:

Dette for at understrege, at der er behov for nogle praktiske og arkitektoniske justeringer, som kan kvalificere den udbygning, der kommer til at ske i området over de næste mange år.

Selv de nyeste facadestrækninger, som er etableret ved Bagsværd Lund langs Vadstrupvej, skræmmer med deres udseende. Trods formentlig de bedste hensigter. Hvornår lærer vi det det?

De drøftelser, som forestår i ØU, bl.a. om området ved Ringbo, samt de planer, som snart skal drøftes i det nye Bystrategiske Råd for øget byggeri i det centrale Bagsværd, er med til at understrege, at der samlet set stiles mod en overbebyggelse og unødvendig fortætning af boligbyggeriet i hele området, når man hæver antallet af boliger fra 900 til 1.250. En overbebyggelse, som ødelægger – og i hvert fald udfordrer – indretningen af det Bagsværd, vi kender i dag.

Er målet at leve op til den kraftige vækst i befolkningsprognosen, - eller er det ikke på tide, at byrådet selv tager ansvar for – og sætter loft over – hvor mange menneske, vi har plads til – og hvor hurtigt Gladsaxe skal vokse?

Hvor forsvinder de grønne åndehuller hen?

Da helhedsplanen blev udarbejdet, kunne vi ikke forudse, de ændringer et flertal nu ønsker f.eks. for hele Ringbo området, som dog i dag udgør et stort grønt åndehul. Det bliver formentlig ikke situationen med de planer, flertallet opererer med nu. Det grønne, bynaturen, den sociale og miljømæssige bæredygtighed, kulturhistorien, som eller anprises i forvaltningens papirer kan vi godt skyde en hvid pind efter. Plads til fællesskaber, mødesteder og aktive udearealer. Åndehullerne – de grønne åndehuller – hvor skal vi finde dem i fremtiden? Bliver det ligesom solgårdene i Solhusene, som kun har én oplevelse med solen, nemlig ordet. Ikke ét solstrejf når ned til de mennesker, som bor dér. Det er ikke de værdier, Konservative stræber efter i den videre udbygning af Bagsværd og Bagsværd Bypark. Den høje bebyggelsesprocent vurderer forvaltningen ”ikke er til hinder for, at man kan opnå et byområde, hvor der skalamæssigt er behageligt at opholde sig i, og som samtidig rummer kvaliteter i form af lys og luft”, skriver man direkte.

De grønne friarealer skal ikke koncentreres på 3., 6. eller 10. etage, på altanerne. Lad os komme ned på jorden for alvor.

Konservative ønsker en bæredygtig og afbalanceret boligvækst

Det konservative Folkeparti ønsker en bæredygtig og afbalanceret boligvækst i Gladsaxe. Vi er imod overbebyggelse og unødvendig boligfortætning. Derfor fastholder vi de oprindelige intentioner for omdannelsen i Bagsværd Bypark.

Februar 2020