Kan øget konkurrenceudsættelse hjælpe Gladsaxe med at sikre økonomien?

Nu da vi presses af Regeringens omprioriteringsbidrag, får vi ekstra brug for at sikre os, at vi bruger skattekronerne så effektivt og med så høj kvalitet som muligt.

Økonomien i Gladsaxe er et puslespil, der skal gå op, så vi sikrer, at borgerne får mest muligt for skattekronerne, både når det gælder produktivitet og kvalitet.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Hvor meget kan Gladsaxe spare ved, at vi konkurrenceudsætter flere opgaver? DI – Dansk Industri hævdede sidste år, at der kan spares 52,1 mio.kr. årligt (2015) helt specifikt i Gladsaxe, svarende til en reduktion i skatteprocenten på 0,4. Men disse beregninger tager f.eks. ikke højde for produktiviteten/effektiviteten og konkurrencesituationen specifikt i vores kommune. DIs tal bygger derfor isoleret set alene på en række overordnede og gennemsnitlige antagelser.

Behovet for at sikre en omkostningseffektiv ledelse af kommunerne har imidlertid også på ny ført til, at der generelt sættes fokus på kommunernes konkurrenceudsættelse. Såvel DI – Dansk Industri som Dansk Erhverv påpeger, at der er et stort besparelsespotentiale, hvis kommunerne bliver bedre til at konkurrenceudsætte opgaveløsningen. Tænketanken CEPOS har tilsvarende i en rapport fornyligt opgjort, at der skulle være et besparelsespotentiale på 20 mia. kr. i landets kommuner, hvis de bliver bedre til at konkurrenceudsætte.

Gladsaxe flytter sig reelt ikke

Indikatoren for konkurrenceudsættelsen i Gladsaxe har bevæget sig fra 24,8 i 2010, til 24,6 i 2011, 25,6 i 2012, 24,9 i 2013 og 25,5 i 2014, dog med større forskellighed og udsving indenfor de enkelte hovedkonti. Men altså totalt set ikke ligefrem et stort udsving og slet ikke nogen reel forøgelse. I gennemsnit var konkurrenceudsættelsen blandt top-10 kommunerne 33,6 pct. i 2014.

Det er derfor ikke urealistisk at forvente, at Gladsaxe i et eller andet omfang vil kunne høste økonomiske og kvalitetsmæssige forbedringer gennem en vis konkurrenceudsættelse indenfor specifikke områder.

Det forventes samtidig, at Regeringen i forbindelse med de kommende kommuneforhandlinger vil fremlægge en plan for, hvordan flere skattefinansierede opgaver kan sendes i udbud. På nuværende tidspunkt vides det ikke, om Regeringen vil genindføre måltal og specifikke krav i forbindelse med udbud.

Store udfordringer på velfærdsområderne

Men konkurrenceudsættelse skal ikke ske, hverken hovedløst eller ukritisk.

Vi er helt opmærksom på de udfordringer og risici, som især gælder ved konkurrenceudsættelse inden for velfærdsområdet. Som fornylig da kommunens private leverandør af hjemmepleje gik konkurs. Det betød, at Gladsaxe Kommunes kommunale hjemmepleje fra time til time måtte overtage alle firmaets opgaver.  En meget alvorlig situation, hvor ca. 200 borgere blev berørt her og nu, og hvor kommunens egne medarbejdere dygtigt ydede en stor indsats for, at alle fik den hjælp, de akut havde behov for. Vi har også for en del år tilbage måttet hjemtage hjemmeplejen i et større distrikt i kommunen, da den private virksomhed, der stod for opgaven, ikke kunne få økonomien til at hænge sammen.

Ikke kun fokus på pris, men også på kvaliteten

På den anden side mener vi også, at der kan være fordele ved en udbudsform, hvor kommunens egne afdelinger får adgang til at afgive tilbud på lige vilkår med private virksomheder. Det vil sætte fokus på, hvor effektivt vi i kommunen selv organiserer og løser opgaverne. Udover at vi som politikere naturligvis hele tiden skal stille krav til kvaliteten, som både vi selv og de private virksomheder skal levere til kommunen, skal vi også sikre os, at det er sunde og veldrevne virksomheder, der inviteres til at løse kommunens opgaver. Når tilbuddene vurderes, bør der ikke kun være fokus på prisen.

Spørgsmål til borgmesteren om konkurrenceudsættelse i Gladsaxe

Vi har ikke behov for eller interesse i at rejse en ideologisk debat, men vi har brug for at træffe beslutninger på et sagligt og informeret grundlag. Det skal være muligt at undgå en rød/blå blokpolitisk diskussion, ikke mindst i lyset af, at såvel den tidligere socialdemokratisk ledede regering som den nuværende blå regering har opfordret til at finde lokale løsninger, der udnytter offentligt-privat samarbejde til gavn for borgere og virksomheder.

For at sætte gang i debatten har Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd derfor rejst følgende spørgsmål til borgmesteren i byrådsmødet 13. april 2016:

April 2016