Gladsaxe er nødt til at høste fordelene ved øget konkurrenceudsættelse.

Ordførertale af Lars Abel,
formand og politisk ordfører for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd
Byrådsmødet 15. december 2010

Vi har i den konservative gruppe glædet os til at se det forslag til udbudsstrategi, som har været så længe undervejs. Derfor er det også med stor skuffelse, at vi har modtaget det forslag, der nu ligger på byrådets bord.

Det fremgår af dokumentet, at formålet ”er at øge kvalitet og effektivitet” i kommunens arbejde ”gennem konkurrenceudsættelse”. ”Udbudsstrategien skal skabe klarhed om byrådets mål for konkurrenceudsættelse og om, hvilke initiativer, Byrådet vil anvende for at nå disse mål”.

Målet er med andre ord fremadrettet. Det dokument, vi har modtaget, skuer reelt mere tilbage end fremad. Under økonomiudvalgets behandling kom det frem, at forvaltningen har valgt – eller er blevet bedt om at vælge – at tage udgangspunkt i, hvad det forrige eller tidligere byråd har drøftet.

De partier, som Socialdemokraterne senest konstituerede sig med, har aldrig lagt skul på, at de er imod enhver form for konkurrenceudsættelse, men derfor behøver borgmesteren jo ikke at blive ved med at skue bagud, når vi har så store udfordringer, som budgetbehandlingen for kort tid siden viste. Udfordringer, som ikke bliver mindre i de allernærmeste år. Borgmesteren véd jo udmærket, hvor de reelt ansvarlige samarbejdspartnere skal findes.

I den konservative gruppe vælger vi derfor i dag at fastslå, at det er uomgængeligt nødvendigt at formulere et højere ambitionsniveau ind i Gladsaxes udbudsstrategi. Hvorfor så ikke allerede få det lagt ind nu i den strategi, som skal gælde for hele denne valgperiode ? Allerede inden næste budgetforhandling får vi behov for at finde de yderligere økonomiske ressourcer, som skal være med til at sikre en effektiv og ansvarlig opgavevaretagelse.

Det mål, der sættes i rapporten, kobler sig op på de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen. Tror borgmesteren virkelig, at en ny regering får mulighed for / råd til at sænke dette niveau – næppe. Ifølge den seneste økonomiaftale er målet for graden af konkurrenceudsættelse 26,5 % i 2010.

I Gladsaxe har vi måttet erkende, at selv om vi lå på 25,5 % i 2008, så er procenten dalet til 23,6 i 2009. Der henvises til ’følsomheden’ i opgørelsen. Tallet når helt sikkert ikke op på de 26,5 % i 2010. Ser vi på de efterfølgende år - og de begrænsede og små initiativer, som fremgår af strategiforslaget - ja så når vi det nok heller ikke de efterfølgende år.

Regeringens mål er at hæve konkurrenceudsættelsen til 31,5 % over de næste 5 år. Derfor kan vi lige så godt tage fat nu og her. Vi skal være mere målrettede. I dokumentet skriver embedsmandsgruppen, at der skal ske en løbende ledelsesmæssig vurdering af, hvordan opgaverne kan løses bedst og billigst, og om der kan opnås fordele ved udbud og udlicitering. Vi skal i gang i aften. Og vi skal samtidig også arbejde mere aktivt med at medarbejdere og ledere samt private leverandører gør brug af den såkaldte udfordringsret. Vi sporer en alt for stor grad af tilbageholdenhed hvad udfordringsretten angår. Gladsaxe Kommune hører ikke til de mindste kommuner i landet. Vi synes – det tror vi da i hvert fald alle her i salen – at vi gør det rimeligt godt økonomisk og ledelsesmæssigt. Derfor er vort potentiale langt større end gennemsnittet.

Selve kataloget over områder, som arbejdsgruppen vurderer egnede til nærmere potentialedækning med henblik på udbud/udvidelse af den eksisterende grad af udbud, er imidlertid ganske beskedent og sparsomt. Men så lad os da komme i gang med de ting, der står heri straks. Hvor meget vil dét betyde på konkurrenceudsættelsesgraden – kære borgmester ?

Det offentlige konkurrenceudsætter kun opgaver for ca. 90 mia. kr. i år. Ifølge Regeringens Vækstforum er potentialet på hele 375 mia. kr. Det kræver, at vi tænker anderledes, end vi hidtil har gjort, så flere af de områder, embedsmandsgruppen har vurderet som ikke-egnede til udbud, skal såmænd nok også komme hurtigt i spil.

Vi anerkender naturligvis budgetaftalen om en analyse af rengøringsområdet, herunder GKRs konkurrencedygtighed. Som et led heri vil både private firmaer og GKR – Gladsaxe Kommunes Rengøring – på et sammenligneligt grundlag - få mulighed for at byde, når rengøringen i 2011 skal i udbud på de institutioner, som kommunen overtog fra Københavns Amt. Men det går jo kun den ene vej. Alle kommunens rengøringsopgaver skal - hvis det står til den konservative gruppe – naturligvis konkurrenceudsættes. Vi ser frem til at analysen bliver gennemført, og at vi får lejlighed til at drage erfaringer heraf. Vi har fortsat en meget stærk tro på, at et salg af GKR hurtigt vil kunne udløse en betydelig økonomisk gevinst til Gladsaxe Kommune - og måske endda også en bedre rengøringskvalitet.
I økonomiudvalget efterlyste jeg en reaktion på Udbudsrådets analyse af såkaldte ”funktionsudbud”, som vi mener med fordel kan inddrages som inspiration for forbedring af konkurrenceudsættelsesprocenten både på nuværende og nye udbudsområder. Jeg vil gerne gentage min opfordring til borgmesteren herom.

For den konservative gruppe er det ikke alt afgørende, om opgaverne løses af offentligt ansatte eller private. Det afgørende er, at alle opgaver og funktioner bør konkurrenceudsættes og således måles på ensartede og sammenlignelige vilkår. Dét giver de bedste og billigste løsninger.
Vi skal derfor stille følgende forslag til beslutning:

  1. Gladsaxe Kommunes mål for konkurrenceudsættelse (IKU) fastsættes til minimum 31,5 % i 2013 (i forbindelse med opfølgningsredegørelsen).
  2. Målet søges opnået ved, at byrådet snarest får lejlighed til at træffe beslutning om at konkurrenceudsætte de opgaver, som beskrives som potentielle og egnede i udbudsstrategien. Forvaltningen fremlægger forslag indeholdende mere detaljerede beskrivelser af samt en tidsplan for iværksættelsen af de relevante udbud.
  3. Udbudsrådets analyse af såkaldte funktionsudbud inddrages som inspiration for forbedring af konkurrenceudsættelsesprocenten (IKU) både på igangværende og nye udbudsområder.