Langsigtet investeringsplan for idrætslivet i Gladsaxe er vigtig og nødvendig

Gladsaxe Kommune har en stor opgave foran sig med fortsat at sikre tidssvarende og varierede idrætstilbud og -faciliteter. Det kan vi kun gøre ved at løfte i flok og skabe en langsigtet investeringsplan for idrætslivet i samarbejde bl.a. med de mange frivillige foreninger. I december 2016 besøgte viceborgmester Lars Abel Bagsværd Vægtløftningsklub på Bagsværd Stadion og fik hjælp af de mange nye talenter blandt klubbens medlemmer til at løfte de tunge vægte.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, formand for Folkeoplysningsudvalget i Gladsaxe Byråd (C)

Vi har brug for at lave en samlet overordnet og langsigtet investeringsplan for idrætslivet i Gladsaxe. Alle finder det helt naturligt, at Gladsaxe Byråd har investeringsplaner for vore folkeskoler, vore dagtilbud, for borgernes sundhed og for vore ældres bomuligheder. Det er tilsvarende vigtigt, at vi planlægger på langt sigt for de mange mennesker i vores kommune, som udnytter kommunens idrætsfaciliteter og får gavn og glæde af motion og bevægelse i idrætslivet.

Idrætsklubbernes mangfoldighed i idrætsgrene er heldigvis stor også i Gladsaxe. Det stiller ekstra krav til os som politikere, når vi skal prioritere. Derfor er det også vigtigt, at vi laver en langsigtet investeringsplan for mindst 10 år frem for idrætslivet, og som vægter såvel bredde som diversitet i idrætsudbuddet. Det fortjener vore mange aktive idrætsudøvere.

"Velfungerende kommunale idrætsfaciliteter er ikke en luksus, men en væsentlig del af kommunens sammenhængskraft og en investering i fremtiden - både socialt og sundhedsmæssigt."

Vision for idræt og bevægelse

Det vil også passe ind i den vision, vi har vedtaget i Gladsaxes Kommunestrategi 2014-2018:
"Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. Det forudsætter et lokalsamfund, som er i balance både socialt og miljømæssigt. Og det forudsætter økonomisk balance."

Stor iderigdom

Ideerne er ikke få blandt kommunens idrætsudøvere. Som formand for Folkeoplysningsudvalget har jeg været med til at drøfte adskillige henvendelser fra idrætsforeningerne. I efteråret afholdt FIG – Idrættens Fællesråd i Gladsaxe – et medlemsmøde, hvor man bad foreningerne præsentere deres ønsker og forslag til udvikling af faciliteterne. Jeg må desværre allerede nu sige, at det ikke er muligt at levere alle de ting, som blev bragt op den dag.

Det er ikke fordi iderigdommen er beskeden - tværtimod. Vi skal som politikere være i stand til at lytte til alle disse ønsker og planer. En vigtig forudsætning for overhovedet at komme videre med nogle af de mange gode tanker er, at vi begynder at ”organisere” vores dialog med idrætten, således at vi kan begynde at lægge de relevante ønsker ind i kommunens langtidsplaner. Derfor behovet for en langsigtet investeringsplan. Vi investerer jo netop i mennesker – deres sundhed og deres adgang til bevægelse. Behovet for det vokser kraftigt.

Bedre udnyttelse af skoleanlæg

Nogle af de lavest hængende frugter findes på vore mange skoleanlæg. Vi skal blive dygtigere til at udnytte idræts- og gymnastikfaciliteterne ved skolerne, ikke mindst de ledige tidsrum, der også er mange steder. Det arbejdes der med, bl.a. bookingsystemet. Fleksibiliteten hos idrætsforeningerne må også blive større, så vi kan henvise til disse lokaliteter i et endnu højere omfang. Omklædnings- og badefaciliteterne ved vore skoler er f.eks. moderniseret de fleste steder.

Facilitetsanalysen

Det konservative Folkeparti fik i budgetaftalen for 2015 opfyldt vort ønske om at få lavet en analyse af kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter. Det er vi fortsat meget tilfredse med. Analysen forelå i efteråret 2015 og giver fortsat anledning til nye drøftelser, bl.a. for at sikre, at vi udnytter vore eksisterende faciliteter bedst muligt. Den bygger på vores befolkningsprognose 2014; allerede her må vi nok revidere vore forudsætninger, idet kommunens befolkningstal vokser kraftigt de kommende år.

Facilitetsanalysen har foreløbig resulteret i vedtagelsen af nogle principper, som konservative fuldt og helt støtter:

  1. Vi udvikler vores idræts- og bevægelsesfaciliteter, så de understøtter Gladsaxes Kommunestrategi
  2. Vi bruger det, vi allerede har – og bruger det optimalt
  3. Vi bidrager til et levende byliv og rekreative udfoldelsesmuligheder
  4. Vi vægter kvalitet og bæredygtighed

Vi løber imidlertid hurtigt tør for såvel grønne områder som bygningsmæssige faciliteter, som vores udvikling sker i disse år. Analysen er fortsat et vigtigt arbejdsværktøj for forvaltning og politikere til at klare dagligdagen og de opgaver, der ligger lige foran os.

Vi rammes desværre fortsat af store problemer, f.eks. senest omfattende skader på Gladsaxe Skøjtehal. Vi har efter flere års planlægning fået lagt mere end 23 mio. kr. ind i budgettet til en nødvendig renovering af Gladsaxe Svømmehal - en renovering, som ikke kan vente længere, men som ikke udvider vores svømmekapacitet, når arbejdet er færdigt. Heldigvis har vi købt og nu overtaget Blaagaard bygningskomplekset ved Enghavegård Skole. Her overtager vi en god svømmehal og andre idrætsfaciliteter, som vi imidlertid hele tiden har brugt i praksis.

Vi har opnået gode resultater de seneste år. Resultater vi som konservative er meget tilfredse med. Det lykkedes endelig i 2015 at få åbnet kunstgræsbanen ved Idrætsanlægget på Skovdiget, kunstgræsbanerne i Gladsaxe Idrætspark udnyttes fint, vi har fået kunstgræsbaner ved Bagsværd Skole på Bagsværd Stadion, og snart går arbejdet med at etablere en kunstgræsbane ved Gladsaxe Skole i gang. Det åbner nye muligheder, som i høj grad også tilgodeser skolernes behov, selv om det også koster ekstra.  Driftsafdelingen forstår løbende at forbedre faciliteterne rundt omkring på vore idrætsanlæg – det kan f.eks. være et behov for ændret og mere energirigtig belysning, eller andre daglige praktiske tilpasninger. Intet af det er gratis, men dog udtryk for et forsøg på at samle op og udnytte vore eksisterende faciliteter optimalt.

Behov for grønne områder og nye faciliteter

Intet grønt areal ved vore skoler bør kunne inddrages til byggeri i fremtiden. Vi bør også overveje at udvide med flere grønne arealer udendørs andre steder, såfremt det overhovedet er muligt.

Gladsaxe Idrætsforening GIF præsenterede os for et par år siden for et omfattende projekt, hvor man vil udvikle en stor sports by ved Blaagaard komplekset. Behovet for endnu en Gyngemosehal 2 presser sig på, og ønsket om yderligere svømmetid indgik som et vigtigt element. Jeg kan ikke opliste de mange ønsker her, men byrådet skal naturligvis finde en proces, hvor vi får identificeret de mange ønsker og planer, og vurdere behovet for dem, og så løbende drøfte prioritering af dem.

Alligevel fristes jeg til at nævne et indendørs cricketanlæg, som lidt mere spektakulært. Det kunne måske placeres under Motorvejsbroen ved Skovbrynet. En beskeden udvidelse af Hal 2 i Gladsaxe Sportsby forekommer at være overkommelig, men her har vi nok mest behov for en samlet helhedsplan for hele området, så vi kan skabe bedre sammenhænge mellem forskellige funktioner. Her skal vi nok snart få åbnet Isbanevej og inddrage vejarealet til nye idrætsaktiviteter. Der udtrykkes også behov for at bygge en tennishal, bl.a. i Bagsværd. En udvidelse af halkapaciteten ved Skovdiget er også på ønskesedlen.

Og så har jeg slet ikke nævnt Bagsværd Sø, hvor vi snart går i gang med 100 mio.kr. projektet for Gladsaxe Rostadion, såvel ændring og uddybning af søen som en ny bådehal med trænings- og servicefaciliteter for DFfR med økonomisk støtte bl.a. fra AP Møller Mærsk fonden. Vi må ikke glemme vore egne mange roklubber. Bagsværd Sø og naturen omkring er simpelthen et af verdens dejligste idræts- og fritidsområder.

Socialt samvær i foreningerne

Det er også vigtigt, at vi forstår at styrke det sociale samvær i tilknytning til de forskellige idrætsgrene. Det stiller krav om indretning af klubfaciliteter i tilknytning til de enkelte anlæg. Det er her sammenhængskraften mellem de mange børn, unge og voksne, som færdes i klubberne, skal udvikles. Det er her vores foreningstradition er så vigtig at holde fast i. Et aktuelt eksempel er en henvendelse fra Gladsaxe Lyngby Volleyball Klub, som har behov for et klublokale i tilknytning til deres spillested på Buddinge Skole. For slet ikke at nævne de mange frivilliges store indsats. Den kan vi – og skal vi heller ikke – sætte økonomi på. Det har vi ikke råd til. Byrådets opgave er at skabe rammerne, så må foreningerne udfylde rammerne. Alligevel forudsætter også den økonomi til trænere og lederudvikling, og til at sikre foreningernes evne til at holde styr på de mange vigtige aktiviteter i dagligdagen.

Ja, vi har virkelig brug for at lægge grunden til en langsigtet investeringsplan på idrætsområdet i Gladsaxe. Lad os se at komme videre. Konservative medvirker gerne.

Februar 2017