Gladsaxe skal investere mere i idræt og sundhed - ønsker til budgettet for 2015-2018


Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Gladsaxe skal være Danmarks bedste idrætskommune i 2020. Vi skal satse på udviklingen af idrætten i Gladsaxe. Dette ambitiøse mål proklamerede jeg forud for kommunevalget i november 2013. I mit arbejde som medlem af det nye Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg (KFIU) og ikke mindst som formand for Folkeoplysningsudvalget arbejder jeg fortsat ud fra denne målsætning.

I de forestående budgetforhandlinger vil Det konservative Folkeparti derfor pege på behovet for at få hævet kvaliteten af de faciliteter, kommunen allerede stiller til rådighed. Samtidig foreslår vi, at vi over de kommende år tilvejebringer yderligere kapacitet til at udøve idrætsaktiviteter flere steder rundt i kommunen.

Idrætten og foreningslivet giver både unge og ældre et fantastisk socialt sammenhold, samtidig med at alle får lejlighed til at bevæge sig mere og på den måde leve sundt. Det er kommunens opgave at skabe rammerne og stille gode faciliteter til rådighed for foreningslivet, som så må sørge for indholdet. Gennemførelsen af den nye Folkeskolereform har også fokus på mere bevægelse og fysisk aktivitet. Flere steder indrettes skolerne med idræt og bevægelse som særlig profil. Der afsættes også penge til at gennemføre disse ting.

Flaskehals: vi løber tør for fysisk kapacitet og arealer

Vi har imidlertid en "flaskehals" i Gladsaxe. Vi er ved at løbe tør for fysisk kapacitet indenfor de rammer, vi i dag stiller til rådighed for idrætten og foreningslivet. Det gælder såvel bygninger som arealer.
På flere idrætsanlæg, f.eks. i Bagsværd, er foreningerne tvunget til at begrænse deres træning, fordi presset af børn og unge og andre idrætsudøvere er så stort. Det er synd. Og det er i modstrid med vore ønsker for, hvordan borgerne skal have mulighed for at udvikle deres mobilitet og sundhed i dagligdagen.
Vi skal sørge for at hæve kvaliteten på de idrætsanlæg, vi gennem mange år har investeret i.  Desværre oplever vi, at der mange steder er behov for en opgradering eller øget vedligeholdelse. Vi skal sørge for at indretning, udstyr, omklædnings- og badefaciliteter er helt up-to-date, så man har lyst til at komme på det pågældende anlæg i det daglige. Nogle steder er der sket en total ændring af den måde, hvorpå man udøver den pågældende idræt. F.eks. afholder roklubberne nu indendørs konkurrencer udenfor udendørssæsonen. Vi skal sammen med FIG - Fællesorganisationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe - overveje, hvordan vi kan følge med i denne omstilling og udvikling.

Det bliver nok vanskeligt at få udlagt nye større arealer til  idrætsudøvelse. Konservative har tidligere forgæves peget på behovet herfor, bl.a. i forbindelse med flytningen af Bagsværd Skole, som i dag deler idrætsanlægget ved Bagsværd Idrætspark med idrætsudøverne.  Når den gamle skoles arealer snart sælges, nedlægges idrætsanlægget ved Vadstrupvej desværre.

Vi har i mange år kæmpet for at udvide kapaciteten med anlæg af en kunstgræsbane på Skovdiget ved AB. Den kommer nu i løbet af 2015 - pengene er bevilget. Der blev anlagt kunstgræsbaner ved Bagsværd Idrætspark i forbindelse med skolebyggeriet. Heldigvis fik vi også en kunstgræsbane på den gamle grusbane ved Gladsaxe Idrætspark ved Marielyst for nogle år tilbage.

Stort potentiale ved skoleanlæggene

Vi skal - set med konservative øjne - nu udnytte de gode muligheder vi har for at udvide vores anvendelse af idrætsanlæggene ved vore folkeskoler. Også her vil kunstgræs kunne medvirke til en længere praktisk anvendelse - ja faktisk hele året, både som led i skoleundervisningen, men også for klubber, som allerede eller i fremtiden kan benytte skolebanerne til deres træning.

Ved den gamle Egegård Skole, nu Gladsaxe Skole, har vi i dag et dårligt græsareal, som benyttes til det yderste også af den lokale fodboldklub Bytoften. Klubben har simpelthen måttet låne banekapacitet på Gladsaxe Stadion af Gladsaxe-Hero fodboldklub for at kunne fastholde tilfredsstillende faciliteter til deres seniorhold. Kunne man forestille sig at anlægge kunstgræs på dette område ved Gladsaxe Skole, og herigennem udvikle dette sted til gavn for både skoleelever og idrætsudøvere ? Gladsaxe Stadion er i forvejen presset til det yderste, hvad angår baneudnyttelsen.

Tilsvarende er der andre skoleanlæg, som må kunne udvikles og skabe gode rammer i mange flere timer hver dag, året rundt, såfremt vi investerer i disse anlæg.

Et springende punkt er fortsat omklædnings- og badefaciliteterne på skolerne. Der er sket forbedringer de senere år. Men der er helt sikkert behov for yderligere moderniseringer også på dette område.

Konservative budgetønsker

Et konservativt budgetønske er, at der bliver afsat yderligere driftsmidler til at hæve vedligeholdelsesstandarden og til at iværksætte flere renoveringer på såvel idrætsanlæg som skoleidrætsområderne.

Samtidig bør der afsættes anlægsmidler over en kommende årrække, hvor vi tager fat på at åbne vore skoleanlæg endnu mere,  så de kan huse lokale idrætsklubber, som får en god og nutid base for deres aktiviteter. Interessen er der.

Den facilitetsundersøgelse, som kommunen i samarbejde med FIG netop i KFIU har besluttet igangsat, vil helt sikkert pege på, at der er et øget behov, og vise hvordan vi med fordel kan prioritere opgaverne. Men det skaber også forventninger til, at vi finder de nødvendige økonomiske midler til at indfri ønskerne. Det konservative Folkeparti medvirker gerne aktivt i disse drøftelser.

Den bedste investering

Investering i idræt, sundhed og livskvalitet er krone til krone den bedste investering i såvel fremtid som nutid vi som kommune kan foretage.