Gladsaxe Idrætsby skal udbygges


Vi har brug for at lave en samlet, overordnet og langsigtet investeringsplan for idrætslivet i Gladsaxe. Her indgår "Gladsaxe Idrætsby" som et meget væsentligt element. Der er stort behov for en helt ny skøjtehal, ligesom det bør overvejes, om den gamle skøjtehal kan ombygges til en multi- og tennishal.

Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd (C), medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Gladsaxes mange idrætsforeninger gør et stort og godt stykke arbejde. At dyrke idræt i en forening er både et sportsligt og et socialt fællesskab, hvor man kan møde venner for livet.

Derfor er velfungerende kommunale idrætsfaciliteter ikke en luksus, men en væsentlig del af kommunens sammenhængskraft og en investering i fremtiden - både socialt og sundhedsmæssigt.

Antallet af borgere i Gladsaxe vokser i disse år. Vi har ikke nye områder i kommunen, som umiddelbart kan inddrages til idræt og motion. For at sikre, at endnu flere nuværende og kommende borgere kan få adgang til idrætsfaciliteter i kommunen, skal vi udnytte de allerede eksisterende faciliteter endnu bedre.

Det er derfor vigtigt, at vi søger at optimere og udbygge den eksisterende ”Gladsaxe Idrætsby”, dvs. de faciliteter, som geografisk er placeret i området omgivet af Vandtårnvej, Isbanevej, Gladsaxevej og Vandledningsstien.  Gennem en overordnet helhedsplan åbnes mulighed for indenfor området Gladsaxe Idrætsby at etablere flere (nye) faciliteter og sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende idræts- og motionsfaciliteter.

Det er en vigtig forudsætning samtidig at bevare flest mulige af områdets grønne arealer, som kan nyttiggøres til udendørs aktiviteter, boldbaner m.v.

Det Konservative Folkeparti i Gladsaxe forslår derfor som udgangspunkt, at følgende ideer indgår i de fremtidige drøftelser:

Alternativ 1:

  1. Helt ny skøjtehal placeres i forlængelse af Gladsaxe Svømmehal langs Vandledningsstien.
  2. Det overvejes, om bygningen kan opføres i flere etager og samtidig rumme faciliteter til bl.a. tennis og andre aktiviteter.
  3. Det grønne område ud for/mellem Gladsaxe Svømmehal og Idrætshal 1 (Sportshallen) mod syd glasoverdækkes og forbindes til Foyerområdet og cafeen, som åbnes ud mod aktivitetsområdet.

Alternativ 2:

  1. Helt ny skøjtehal placeres syd for eksisterende skøjtehal (nuværende Bane 5).
  2. Det overvejes, om bygningen kan opføres i flere etager og samtidig rumme faciliteter til bl.a. tennis og andre aktiviteter.

Yderligere:

  1. Eksisterende gamle skøjtehal ombygges til ny multi- og tennishal, evt. med tilbygning langs Isbanevej.
  2. Eksisterende Idrætshal 2 forlænges for at øge anvendelsesmulighederne (bl.a. gymnastik, motion, badminton mv.).

Marts 2018