Kommunestrategiens fokus på "den levende by i vækst" sikrer det økonomiske råderum, hvis vi handler klogt i budgetdrøftelserne

 

 

 

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, konservativt medlem af Gladsaxe Byråd.

Gladsaxe Byråd skal i oktober 2014 godkende det forslag til kommunestrategi, som har været under forberedelse siden det tidlige forår og senest er fremlagt i offentlig høring blandt kommunens borgere. Forslaget tager en række udfordringer op, og udstikker retningslinjer for udviklingen de næste fire år 2014-2018.

Den grundlæggende vision lyder:

Vi konservative er enige i, at den levende by i vækst kræver et bred fokus og nytænkning i forhold til erhvervsudviklingen, byen og velfærden. Vi skal fastholde velfærden ved at tiltrække flere borgere og virksomheder. Gladsaxe er en kommune, som leverer velfærd "på forkant", som vi udtrykker det. Vi har et højt serviceniveau, som jeg ved, borgerne ønsker at vi skal holde fast i. Det forudsætter, at vi fortsat har en robust økonomi. Takket være mange års brede budgetforlig, hvor Det konservative Folkeparti har været med i beslutningerne, har byrådets økonomiske politik som hovedregel været præget af fornuftige beslutninger, selv om vi - netop som konservative - også har nogle områder, hvor vi ser principielt forskelligt på nogle løsninger i forhold til flertallet, men på den anden side også må acceptere: nogle principper, som vi ikke (endnu) har kunnet skabe flertal for i byrådet.


Flere virksomheder, arbejdspladser og borgere

Gennem fortsat samarbejde i byrådet ønsker vi, at gøre Gladsaxe til et attraktivt hjemsted for flere virksomheder. Det er vigtigt, at vi får flere arbejdspladser, også i internationale virksomheder, som vi kan tilbyde gode rammer, bl.a. i vore nyomdannede erhvervskvarterer. Vi har en velfungerende trafikal infrastruktur, omend vi som konservative hele tiden har ønsket en metro i stedet for letbanesporvognen, som kommer til at dele Gladsaxe gennem Ring3. Vi ser gerne, at Gladsaxe, at Gladsaxe bliver koblet direkte på det storkøbenhavnske Metro-system, som skal sikre hurtig forbindelse f.eks. fra Gladsaxe via Centrum til Københavns Lufthavn.

Gladsaxe skal skabe rammen om det gode hverdagsliv for borgerne. Det gør vi ved at give plads til nye familievenlige boliger, og ved at omdanne mange af de alt for små boliger, som præger boligmassen, til større boliger. Flere arbejdspladser og gode vilkår i hverdagen vil tiltrække endnu flere borgere, som ønsker at bo tæt på storbyen, men også i grønne og blå omgivelser, som fortsat skal være et kendetegn for vor kommune.

Der vil ske store forandringer i de kommende år. Byrådets beslutninger nu lægger sporene for disse forandringer, som efterfølgende bliver vanskelige at ændre - i hvert fald fra dag til dag.


Nedsæt dækningsafgiften endnu mere

Kommunestrategiens vision skal ses i sammenhæng med de nært forestående budgetforhandlinger. Står det til Det konservative Folkeparti skal byrådet fastholde fokus netop på erhvervsvenligheden, når budgetforhandlingerne går i gang. Sidste år opnåede vi flertal for at nedsætte dækningsafgiften på erhvervsejendomme med beskedne 0,2. Yderligere nedsættelse af dækningsafgiften i Gladsaxe vil være med til at bane vejen for vores erhvervsstrategi. Det vil naturligvis betyde tab af et vist skatteprovenu, men til gengæld give plads til flere investeringer i gode og solide arbejdspladser for flere borgere, som igennem deres indkomstskat så rigeligt vil kompensere for det aktuelle provenutab. Vi ønsker også at nedsætte personskatten. Det gøres muligt, når antallet af solide skatteydere vokser. Lav og stabil skat er en vigtig forudsætning, når nye familier bosætter sig og etablerer sig i nye omgivelser. Med i billedet er også de urimelige ejendomsskatter, hvis himmelflugt Folketinget snarest må stoppe, ja helt fjerne fra den kommunale dagsorden.  

Kan vi afskaffe byggesagsgebyrerne ?      

Sommerens debat har igen sat fokus på kommunernes byggesagsgebyrer. Lidt komisk koster det også et byggesagsgebyr, når Cirkus Baldino kommer til byen og rejser deres telt - det må være "en smutter". Gladsaxe er kendt for at være hurtig og effektiv til at behandle byggesager, således at virksomheder, som ønsker at lokalisere sig hos os, undgår en masse bureaukratisk og opslidende unødvendig sagsbehandling. Byrådet må derfor overveje, hvordan vi kan nedsætte eller helt afskaffe disse byggesagsgebyrer, ud fra samme devise, at det aktuelle provenutab afgjort kompenseres, når virksomheden er i gang og har ansat deres medarbejdere. Det giver grundlag for en sund økonomitilgang.  Og det giver grundlag for at udvikle en levende by i vækst.

Vi skal selv udvide vort økonomiske råderum

Der kommer ikke flere penge til kommunerne i de kommende år. Nye tiltag skal finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Det står klart for alle i Byrådet. Kommunestrategien fastholder derfor fokus på fortsatte effektiviseringer og omstillinger.
Den aktive erhvervspolitik vil - hvis vi tænker os om og handler klogt - også under budgetforhandlingerne - udvide vort lokale økonomiske råderum og sikre os en lav skatteprocent - og fastholde velfærd og serviceniveauet, som vi kender det.