For Danmark i Europa

EU-politikken er en del af hverdagens politiske debat på linje med alle andre politikområder. Det konservative Folkeparti i Gladsaxe fremlægger indstillingen "For Danmark i Europa" på partiets landsråd i weekenden 27.-28. september 2014

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd (C), tidl. medlem af EUs Regionsudvalg.

Det er en desværre alt for almindelig misforståelse at se – eller endnu værre at forsøge at placere -  EU-politikken som noget løsrevet, der foregår fjernt fra danskernes hverdag og indflydelse. Alle de beslutninger vi træffer i fælleskab i EU er lige så meget en del af dansk politik, som det, der foregår i Folketinget. Folketinget og folketingets partier og enkelte medlemmer har samtidig et stort ansvar for at følge og påvirke EU politikken i Danmarks interesse. Dette skal vel at mærke ske løbende – og ikke som det desværre ofte er tilfældet alt for sent, når behandlingen i EU allerede har pågået i måneder – måske år.

Samtidig er det på det helt overordnede niveau vigtigt at vi engagerer os helhjertet i hvordan vores EU skal se ud i fremtiden. For EU er ikke bare de andres fællesskab  – EU er også Danmarks fællesskab.
Vi konservative skal derfor naturligvis også løbende forholde os til EU-lovgivningen og EU-politikken i hverdagen, på samme måde som vi dagligt drøfter andre politiske emner. Der er hele tiden behov for, at vi forholder os til den aktuelle politiske situation. Det har stor betydning for hver enkelt af os, og vi skal derfor også selv medvirke til, at EU ikke blot parkeres på valgdagen til Europa-Parlamentet hvert femte år og dermed bliver gjort til noget fjernt "nede" i Bruxelles.

Med tiltrædelsen af et nyt Europa-Parlament, en ny Kommission, ny formand for Det Europæiske Råd, ny udenrigsrepræsentant osv. i dette efterår finder vi det naturligt, at Det konservative Folkeparti markerer nogle klare EU-politiske synspunkter som en del af den hverdag, vi alle befinder os i, uanset om debatten og beslutningerne tager udgangspunkt i EU, Folketinget eller vore byråd og kommunalbestyrelser.
Heldigvis er Det konservative Folkeparti fortsat repræsenteret i EPP-gruppen (European Peoples Party) i Europa-Parlamentet - Parlamentets største politiske gruppe. Derved har vi fortsat indflydelse på den europæiske lovgivningsproces og kan med vægt deltage i den Europapolitiske debat.

Styrkelse af Folketingets rolle

I Folketinget drøfter man, hvordan man kan styrke sin indflydelse på EU-lovgivningen. Den danske lovgivningsproces er en integreret del af beslutningsprocessen i EUs institutioner og vice versa. Derfor skal Det konservative Folkeparti som led i styrkelsen af de nationale parlamenters rolle i EUs beslutningsproces bidrage til at sikre, at EU så tidligt som muligt tænkes ind i den danske beslutningsproces. Folketingets medlemmer skal f.eks. gennem Folketingets stående udvalg automatisk informeres om initiativer fra EU og deres betydning for Danmark. Tilsvarende skal alle danske lovforslag indeholde en vurdering af de EU-retlige konsekvenser. Herigennem skal vi skabe en bedre og mere klar lovning og en fælles politisk forståelse for samspillet imellem den danske og den europæiske lovgivning.

Afskaf forbeholdene

Der hersker ikke tvivl om, at Det konservative Folkeparti vil afskaffe Danmarks retsforbehold, bl.a. som led i den aktive grænseoverskridende bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bl.a. gennem Europol. Danmark skal også fuldt og helt deltage aktivt i det sikkerhedspolitiske samarbejde i Europa. NATO er Danmarks forsvarspolitiske alliance, og vort medlemskab af NATO er fortsat den afgørende grundpille i forsvars- og sikkerhedspolitikken. Det står imidlertid også klart, at Europa skal klare mere selv i forhold til vore partnere, især USA. Derfor skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet i forhold til EU.

Indtil Danmark fuldt og helt deltager i Euro-samarbejdet, skal Danmark fortsætte fastkurspolitikken i forhold til Euroen, ligesom vi skal leve op til de samme finanspolitiske forpligtelser, som gælder for EUs Økonomiske og Monetære Union. Danmark har imidlertid brug for at sidde med ved bordet og få direkte indflydelse på beslutningerne om ØMUen.

Det indre marked forudsætningen for vækst og velstand

Styrkelsen og udviklingen af EUs indre marked og den fri bevægelse for personer, varer, tjenesteydelser og kapital er forudsætningen for videreførelsen af vort velfærdssamfund. Det indre marked er vokset samtidig med udvidelsen af medlemskredsen og er med til at skabe millioner af nye arbejdspladser. Det har også styrket den danske eksport betragteligt. Et endnu mere velfungerende indre marked vil styrke de europæiske og dermed danske virksomheder i den globale konkurrence og bidrage til at skabe øget vækst.

De "urimelige" konsekvenser af ligebehandlingsprincippet hvad angår arbejdsvilkårene som konsekvens af arbejdskraftens og personers frie bevægelighed i EU skal adresseres gennem tilpasning af såvel den europæiske som den danske lovgivning. Vi har brug for flere varige arbejdspladser og for at benytte investeringerne strategisk  til at finansiere forskning og udvikling, innovation, IT- og kommunikationsteknologi, som kan hæve værditilvæksten, ligesom investeringer i infrastrukturprojekter i bred forstand også skal bidrage til at få gang i økonomien.

Energiomstilling og grønne investeringer - vi skal gå foran i klimapolitikken

Endelig skal investeringerne i lav-karbon økonomien øges massivt. Kun igennem målbevidst energiomstilling, energieffektivisering og grønne investeringer kan Europa bevæge sig bort fra afhængigheden af import af fossile energikilder og dermed reducere CO2-udledningen og styrke klimaindsatsen.

Vi er medlem af EU - hver dag

Opgaverne presser sig konstant på. De påvirker din og min hverdag. Derfor skal vi hele tiden interessere os for det, der sker omkring os, lokalt, national, europæisk og globalt. Det konservative Folkeparti interesserer sig for mennesker og menneskers vilkår. Derfor søger vi indflydelse også på den europæiske politik - hver dag - med udgangspunkt i nærhedsprincippet. Vi er medlem af EU hver dag - ikke kun hvert femte år. Som ansvarlige konservative skal vi også turde tage del  i debatten - hver dag.

Læs hele indstillingen her