Konservative i bredt budgetforlig som sænker skatten og dækningsafgiften

Oven på valgkampens overdrevne boksekampsretorik er det godt for Gladsaxe at komme tilbage til hverdagen, hvor det er muligt at opnå samarbejde om fælles løsninger. Budgetaftalen for 2015-2018 præges af økonomisk, social og klimamæssig ansvarlighed og en aktiv erhvervs- og vækstpolitik.

Dækningsafgiften på erhvervsejendomme blev nedsat med 0,2 promillepoint.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti.

Borgmesterens første budgetudspil var ganske klogt. Ved at foreslå en skattenedsættelse på 0,1 skatteprocent imødekom hun på forhånd et stort ønske blandt de borgerlige partier. Heldigvis var borgmesteren lydhør for det konservative ønske om også at nedsætte dækningsafgiften på erhvervsejendomme med 0,2 promillepoint igen næste år. Begge dele er en god investering i den vækst og udvikling, som sker i Gladsaxe de kommende år. Skatteprocenten for 2015 er herefter 23,9 og dækningsafgiften 9,6 promille.

Når jeg læser den endelige budgetaftale igennem, ser jeg adskillige konservative fingeraftryk.  Først og fremmest er Gladsaxe tilbage i Top10 blandt landets billigste skattekommuner. Samtidig opretholder vi vort velfærdsniveau og den gode service, som borgerne sætter pris på. Og så gives der plads til fortsat udvikling af og forbedret indhold på de mange kerneområder, som kommunen ar ansvaret for, herunder ikke mindst for de svage medborgere, som vi har et særligt ansvar for. Det kan alt sammen kun lade sig gøre, fordi vi har et godt udgangspunkt i en solid økonomi baseret på mange års brede politiske forlig.

Strukturplaner for skoler og dagtilbud

Vi skal fortsat arbejde aktivt med kommunens skolestruktur. Hvordan udnytter vi de eksisterende rammer bedst muligt. Folkeskolerne skal - både hvad angår pædagogik og fysiske rammer - kunne optage nye børn og give plads til, at skolereformen kommer til at virke i praksis.  På dagtilbudsområdet fremtidssikrer vi den høje kvalitet i implementeringen af den fremtidige strategi og afsætter betydelige midler til at sikre forældre og børn en god og praktisk dagligdag.

Idrætsfaciliteterne analyseres

På idrætsområdet skal vi udarbejde en analyse af, hvordan kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter i højere grad end i dag kan tilgodese såvel unge som ældres ønsker til en aktiv livsstil. Hvordan kan vi understøtte udvikling og nytænkning i fritidslivet, herunder geografisk balance. Vi skal gennemgå den eksisterende facilitetsdækning, vedligeholdelsestilstand og kapacitetsudnyttelse med inddragelse af idrætsfaciliteterne på skolerne, og komme med bud på nye visioner. Analysen skal give et solidt grundlag for byrådets fremtidige prioritering af udgifter til anlæg og vedligeholdelse.

De rekreative og naturmæssige værdier i området ved Bagsværd Sø skal styrkes samtidig med, at vi vil revitalisere rostadion ved Bagsværd Sø. Sammen med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark vil vi søge fondsmidler til rostadionprojektet.

Der bliver også mulighed for at analysere udnyttelsen af befæstningsanlæggene i Gladsaxe, f.eks. Bagsværd Fort, Buddinge Batteri m.fl. som en del af projektet "Rekreative Gladsaxe".

Renovering af boliger for vore svageste borgere

De positive erfaringer fra det almene boligbyggeri skal indgå i overvejelserne om, hvordan nye almennyttige boliger skal indgå som en del af den forventede udbygning med 500 nye boliger de kommende år.

For at sikre tidssvarende og gode rammer for de svageste medborgere skal en stærkt tiltrængt renovering af kommunens 78 almene boliger samt ca. 20 kommunale boliger på Kellersvej påbegyndes i 2015. Selve bygge- og renoveringsarbejderne skal være færdige i 2019. Det betyder et kommunalt udlæg på 125 mio. kr. 

Arbejdet med styrket social balance i udsatte boligområder fortsætter.

Intensiv klima- og miljøindsats fortsætter

Konservative har været med til at sætte ekstra fokus på klima og miljø i Gladsaxe. Der arbejdes fortsat intensivt på at forebygge oversvømmelser og på at undgå forurening af vore vådområder. Der investeres store summer i Spildevands- og Klimatilpasningsplanerne. Kloaksystemet forbedres, og  CO2 udledningen fra kommunale bygninger reduceres i Miljøplanen. Affaldshåndteringen moderniseres, genbrugsstationen udvides osv.

Vækststrategien fortsætter

Der afsættes 8,6 mio. årligt hvert år fra 2015 og frem til at understøtte kommunes nye vækststrategi. Der er herefter afsat ca. 70 mio. kr. til formålet, når bevillingerne fra 2013 og 2014 også regnes med. Samtidig med at der sker udbygning med nye virksomheder, boligområder, trafikinfrastrukturprojekter osv. skal der ske en opgradering af byrummet, skabes grønne oaser, beplantning af byens hovedstrøg mv.

Alt i alt et godt udgangspunkt for de næste års politikudvikling i Gladsaxe Byråd. Det konservative Folkeparti ser med stor tilfredshed på, at vi nu - efter den kommunale valgkamps til tider skingre retorik - er tilbage i en politisk hverdag, hvor vi går efter at skabe løsninger, som gør det rart at bo, leve og arbejde i Gladsaxe Kommune.

Se budgetforliget her

Pressemeddelelse vedr. budgetforliget