Solide konservative fingeraftryk i ny budgetaftale

Samtidig med at vi fortsat sætter massivt ind på udvikling af vore velfærdsområder, dagtilbud, skoler og vore syge, ældre og handicappede medborgere, har det været vigtigt for Konservative at skatten nedsættes med 0,1 og dækningsbidraget med 0,2 fra 2017.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Stort set alle de emner, som jeg fremførte i min budgettale ved 1. behandling i byrådet adresseres i den budgetaftale, som fem af byrådets partier indgik sent onsdag aften på Gladsaxe Rådhus. Derfor er det med stor tilfredshed, at Det konservative Folkeparti også i år indgår i det brede budgetforlig med Socialdemokraterne, Venstre, SF og Radikale for 2017-2020.

Lad mig her blot fremhæve nogle enkelte af disse. Helheden i budgetaftalen ser absolut fin og ansvarlig ud og omfatter mange meget forskellige ting, som også er konservativt hjerteblod. Jeg har tidligere haft indlæg om mange af disse her på hjemmesiden. Vi er i fuld gang med at gennemføre alle de ting, som vi har aftalt i tidligere års budgetaftaler, også med konservativ deltagelse.

Borgerlig garant for skattenedsættelse fra 2017

Gladsaxes økonomi konsolideres i disse år med de mange nye boliger og mennesker, som flytter til kommunen. På trods af et stort udgiftspres til løsning af velfærdsopgaverne, og krav fra regeringen om at spare store beløb via et effektiviserings- og moderniseringsbidrag til Staten, er vi lykkedes med at kunne nedsætte indkomstskatteprocenten med 0,1 pct. til 23,8 pct. fra 2017. Konservative har talt for at nedsætte dækningsafgiften som led i vores erhvervspolitik. Det er også lykkedes, med 0,2 til 9,4 promille. Dermed placerer Gladsaxe sig formentlig samlet blandt de 10 billigste skattekommuner i landet.

Gladsaxes fremtidige rolle på sundhedsområdet

Sidste år var det bl.a. vor fortjeneste, at der blev sat ekstra fokus på Gladsaxes rolle på sundhedsområdet. Vi har fået udarbejdet en faglig god analyse, som kommer med en række gode anbefalinger til den fremtidige indsats. Disse ting har vi i budgetaftalen fundet de økonomiske midler til at gennemføre. Eksempelvis afsættes der midler til ansættelse af læger på seniorcentrene, ligesom vi afsætter midler til at opprioritere indsatsen omkring den personcentrerede omsorg på kommunens seniorcentre. Det er jeg meget tilfreds med. Den helt store opgave er nu udvikling af tankerne om et Sundhedshus i tilknytning til Træningscenter Gladsaxe og Forebyggelsescentret.

Fokus på de praktiserende lægers rolle

Også det konservative ønske om at sætte endnu stærkere fokus på de praktiserende lægers rolle i den fremtidige sundhedspolitik er blev aftalt. Vi har alt for mange sololæger, dvs. enkeltmandspraksisser. Større praksisser skaber muligheder for fleksibilitet og arbejdsdeling lægerne imellem. Det vil være til gavn for borgerne. Vi vil i foråret 2017 få forelagt forslag til yderligere tiltag for fortsat at understøtte udviklingen i retning af flere lægehuse og et tættere samarbejde med de praktiserende læger.

Fokus på idræt og bevægelse

Som formand for Folkeoplysningsudvalget og medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er jeg naturligvis også meget tilfreds med, at der fortsat sættes fokus på især idrætsområdet. Vi var medinitiativtager til facilitetsanalysen forrige år. Nu er den ved at blive omsat til en udviklingsplan. Dér, hvor der især har været udfordringer, sker der nu noget. Det gælder kunstgræs på idrætsområdet ved Gladsaxe Skole, hvor også fritidsbrugerne benytter arealet meget intensivt. Vi foreslog det allerede sidste år, nu realiseres det. Der bliver også bygget en hal til forbedring af idrætsfaciliteterne på skolen. Men ved at få kunstgræs og lysanlæg på stedet, åbner vi for, at de udendørs baner kan benyttes dagligt i mange timer hele året.

Det har vist sig, at der er et nærmest akut behov for at bruge op imod 50 mio. kr. til at renovere Gladsaxe Skøjtehal. I den aktuelle situation er det vigtigt, at vi tænker nyt, dvs. overvejer at bygge en helt ny hal fremfor at gennemføre reparationer, som vi reelt ikke får andet end betonudskiftning for. Idrætsudøverne bliver nu inddraget i arbejdet med at udarbejde et beslutningsgrundlag for skøjtehallens fremtid. Konservative har den opfattelse, at nye, tidssvarende faciliteter vil give vore skøjteløbere – både kunstløb og ishockey – mere vind i sejlene. Skøjtesporten er på fremmarch, og Gladsaxe har stolte traditioner på isen, som vi helt sikkert kan opnå igen med en helt ny skøjtehal.

Den pulje på 1 mio.kr, der afsættes indenfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget hvert år, kan nu f.eks. også anvendes til realisering af udviklingsplanen for bevægelses- og idrætsfaciliteter. Det bliver spændende at drøfte dette allerede i november i år.

Grøn strategi – nye grønne elementer og forbindelser

Midt i den væksttid, som Gladsaxe er inde i, er det vigtigt, at vi holder fast på vore grønne, rekreative områder. Vi er derfor meget tilfreds med, at der skal udarbejdes en ”Grøn strategi”, som skal beskrive muligheder for at øge biodiversiteten ved bl.a. at etablere nye grønne elementer og forbindelser i byen og udvikle befæstningsanlæggene, Buddinge Batteri og Bagsværd Fort. Konservative mener, at vi som led i denne grønne strategi har behov for, at der udformes en særlig træpolitik. Træer er et helt afgørende element, som vi skal være meget påpasselig med. Det tager jo tid for træerne at vokse op. Derfor skal vi være forsigtige med ikke blot at fælde træer. Vi skal ved hver fældning sikre, at der plantes endnu flere nye træer. Det vil vi komme tilbage til, når vi skal diskutere strategien, som vil blive udarbejdet i en dialogproces med borgerne i foråret 2017.

September 2016