Gladsaxe Budgetaftale 2020-2023

Økonomisk, social, klima- og miljø ansvarlighed - ikke blot i ord, men i handling

Borgermøde i det grønne Gladsaxe i oktober 2019. I efteråret er der også afholdt byvandringer i Buddinge, Bagsværd og Mørkhøj. En god måde at inddrage flere borgere i kommunens udvikling.

Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

”Gladsaxe skal gå forrest i kampen mod klimakrisen”. Sådan indledte jeg min budgettale ved 1. behandling 4. september 2019.

For Konservative er det derfor også vigtigt, at der som led i budgetaftalen skal udarbejdes en strategi, som fastlægger nye ambitiøse mål for CO2-reduktionen i Gladsaxe, og som sætter retningen for, hvordan vi lokalt kan bidrage til den nationale grønne omstilling. Det er ikke nok, at vi siger, vi er grønne, vi skal også vise det i handling!

Et fokusområde vil bl.a. være strategisk energiplanlægning. Strategien vil også adressere energi- og miljøtunge temaer som trafik og mobilitet samt cirkulær økonomi. Jeg glæder mig derfor personligt til, at vi kommer videre med denne strategi, bl.a. i et temamøde, hvor vi får præsenteret perspektiverne for grøn omstilling på energi, affalds- og transportområdet. Gladsaxe skal naturligvis yde sit bidrag til, at vi kan leve op til Paris-aftalen – og til Folketingets ambition om et mål om reduktion af drivhusgasserne i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. Jeg ser frem til, at vi får mulighed for at træffe politisk beslutning om denne strategi.

Med årets budgetaftale er vi som konservative med til at sætte retning på en række vigtige politiske områder. Ingen i byrådet kan generelt være i tvivl om, hvad Konservative har af ønsker og forslag. Vi gik til valg med et klart politisk program, som indeholder mange forskellige politiske mål og ønsker. I år var det derfor vigtigt for os at være med til at udstikke endnu mere klare retninger for den politiske udvikling af Gladsaxe. Vi støtter naturligvis arbejdet med baggrund i FNs Verdensmål. Det er vigtigt, at hele byrådet gør det.

Gladsaxe kan ikke alene redde verden, men Gladsaxe må gerne gå forrest, når Folketinget i den kommende tid forhandler ny dansk klimalovgivning. Vi skal dyrke ambitionerne for klima, miljø og natur i hverdagen. Det får vi lejlighed til i den fortsættelse af den bystrategiske proces, som blev påbegyndt i 2019, og som ifølge budgetaftalen i år skal revitaliseres og konkretiseres i arkitekturpolitikken.

Vi er som Konservative tilfredse med at styrke forvaltningens kompetencer på byplanområdet, og ser frem til, at vi hurtigst muligt – i hvert fald på kommuneplanniveau – får muligheden for at gå i gang med at udarbejde mere detaljerede lokalplaner, som kan tilføre byen kvalitet. En proces, som skal ske i tæt dialog især med de borgere, som allerede bor i kommunen. Vi ser frem til og vil bidrage aktivt til arbejdet i det bystrategiske råd, som skal være med til at definere, hvordan der fremadrettet arbejdes med at styrke de bystrategisk perspektiver i de politiske processer.

Grønnere transport og fremme af elektrificeringen

Når vi i øvrigt taler klima og miljø vil jeg fremhæve målet om at gradvist at omstille buslinjerne igennem Gladsaxe til nulemissionsbusser, dvs. busser fri for CO2 og lokal luftforurening (NOx og partikler) og lavere støjpåvirkning, som også er en vigtig del af budgetaftalen. Konservative er meget interesserede i at byrådet i det hele taget bidrager til en omstilling af transportsektoren til flere elbiler. Vi har brug for at fremme elektrificeringen.

Grænser for vækst
- vi skal sikre det grønne Gladsaxe og de kulturelle værdier for fremtiden

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Konservative er betænkelige ved den hastige byudvikling (læs øget fortætning og færre ubenyttede arealer), som aktuelle befolkningsprognoser giver udtryk for sker. Den meget kraftige befolkningsmæssige vækst allerede i de nærmeste år risikerer at komme til at indebære nogle for kortsigtede beslutninger, som af natur vanskeligt kan ændres, når først de fysiske og befolkningsmæssige konsekvenser er en realitet. Vi er ikke imod vækst, men væksten skal være moderat og gennemtænkt. Vi skal huske at tænke langsigtet, fremfor at stile efter flere borgere så hurtigt, som nogle i hvert fald giver udtryk for, eller som i hvert fald bliver resultatet, hvis ikke byrådet handler for at sikre en mere afbalanceret udvikling.

Gladsaxe skal være en grøn kommune i fremtiden. Ikke blot i ord, men i handling. Vi skal fastholde plads – også til fremtidens boliger og arbejdspladser. Vi skal sikre os, at der bliver grønt imellem bygningerne. Forhåbentlig kan vi definere det mere præcist i den bystrategiske proces.  Vi skal give nutidens indbyggere mulighed for fortsat at være glade for vores by. I den bystrategiske proces, foreslår vi derfor, at vi gennemgår de enkelte kvarterer ét for ét, dernæst område- og typemæssigt i naturlige grupperinger, så vi kan fastholde og gerne forbedre nutidens kvaliteter.

Jeg vil gentage mit forslag fra første behandling om, at vi hurtigst muligt indskriver nogle overordnede retningsgivende ”bevaringsbestemmelser” i den kommende Kommuneplan og alle fremtidige nye lokalplaner. Konservative i Gladsaxe Byråd er indstillet på, at vi strammer kravene til den fysiske indretning i kommunen markant som led i bystrukturpolitikken Det er nødvendigt, hvis vi ikke ønsker at miste både arkitektoniske, historiske og naturmæssige værdier.

Vi skal sætte stærkt fokus på biodiversiteten, på miljø og natur. Ved 1. behandling nævnte jeg, at mere end 2.000 plante- og dyrearter alene i Danmark er i fare for at forsvinde, og at alt for mange danskere dør af eller blive syge på grund af luftforurening. Vi skal bevare, styrke, forbedre biodiversiteten i Gladsaxe. Hvordan gør vi det mest effektivt?

Vi havde gerne set, at træpolitikken var blevet mere udviklet, end det sker i den nuværende budgetperiode. Vi er tilfreds med den fremrykning af træplantningen, som sker tidsmæssigt. Det er et vigtigt tegn. Mange borgere synes det går for langsomt. Vi skal sikre os strengere regler for, hvornår der sker fældning af især gamle og ældre træer. Vi skal gøre det overalt på kommunale arealer, og vi skal samarbejde med grundejerne om at lægge begrænsninger i, hvordan man som enkeltpersoner har adgang til direkte at ødelægge natur- og grønne områder, som mange sætter stor pris på, som vi desværre i eftersommeren oplevede et helt konkret eksempel på. Tilsyneladende uden at vi med det eksisterende planværktøj kunne stille noget op. Vi skal i lighed med omkringliggende kommuner naturligvis bruge vores byplanværktøjer til at sikre almenvellets interesser langt bedre. Vi skal i gang med en målrettet og langsigtet indsats for at plante mange flere træer, end der blev plads til i år.

Jeg vil i øvrigt fremhæve, at vi langt om længe nu forhåbentlig får omdannet Buddinge Batteri til et åbent, grønt og rekreativt område i byde. Også andre initiativer til grøn forskønnelse af byrummet hilser vi velkomne. Vi er heldigvis kommet langt med området omkring Bagsværd Fort. Vi bør dog overveje, hvordan vi kan udnytte bygningsmassen i Bagsværd Fort på en kreativ måde. Tinghøj Batteri bør vi også kigge på, selv om det er en meget lille potentiel grøn plet.

Ansvarlighed ikke blot i ord, men i handlinger

For Det konservative Folkeparti handler politik i bund og grund om økonomisk, social, miljø og klimaansvarlighed. Det er denne ansvarlighed, vi ønsker i budgetprocessen, når vi træffer beslutning om, hvordan Gladsaxe skal fungere og udvikle sig.

Budgetaftalen er da også udtryk for en høj grad af social ansvarlighed. Ser vi på Gladsaxes velfærdsservice forvalter vi på langt de fleste områder velfærden på en god måde i forhold også til syge og svage borgere, handicappede og andre mennesker i øvrigt, som har behov for - som har brug for samfundets hjælp, heriblandt også pårørende, som kan have store udfordringer, når f.eks. en ægtefælle eller et familiemedlem rammes af alvorlig sygdom. Vi skal sikre, at de kan leve et så aktivt og selvstændigt liv med deres sydom og svagheder som muligt. Den retning, vi bevæger ud af, er vi helt tryg ved.

 

Jeg vil herudover blot nævne nogle af de beslutningsnoter, som for os er en selvfølgelig del af budgetaftalen. Det gælder f.eks. styrkelsen af Forebyggelsescentret. Det gælder indsatsen i forhold til kronisk syge, hjertepatienter, KOL-patienter, diabetespatienter, kræftpatienter, hjerneskadede borgere og borgere med demens.  Det gælder hjælpemiddelområdet. Jeg vil fremhæve den målrettede indsats for børn og unge med autisme, unge med psykiske udfordringer og voksne med særlige behov. Vi arbejder fortsat ihærdigt med det stærkt øgede antal borgere med psykiatriske diagnoser, som stiller ekstra krav til specialundervisningen. Vi afventer her analysearbejdets endelige rapport. Jeg må også nævne den ekstra indsats, som skal være med til at skabe en hverdag med flere sociale aktiviteter, dialog og socialt samkvem for beboerne på kommunens seniorcentre, ikke mindst i forbindelse med deres måltider. Øgede midler til implementering af personcentreret omsorg. Også de igangværende aktiviteter i forhold til borgere med psykosociale udfordringer er vigtige. Jeg har her kun nævnt nogle nedslagspunkter. I det hele taget er det min opfattelse, at vi har et dygtigt personale i kommunen, som i dagligdagen yder en meget stor og god indsats for at hjælpe Gladsaxes borgere, når de har brug for det. Det skal vi blive ved med at have. Og vi skal være med til at styrke tilgangen af kompetente og engagerede medarbejdere, som er hele forudsætningen for at opgaverne bliver løst tilfredsstillende.

Konservative finder det også selvfølgeligt, at vi fremmer børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer – i dagtilbuddene såvel som folkeskolerne. Vi er indstillet på at gå ind i den store diskussion, som forestår i Børne- og UndervisningsUdvalget omkring prioriteringen af midlerne dér. Vi er helt sikre på, at vi finder løsninger til størst mulig gavn for de implicerede.

Når vi nu taler om prioritering, vil jeg ikke undlade at berøre den forhøjede pulje til at løse ”ændrede brugerbehov” på kultur-, fritids- og idrætsområdet på 4,7 mio. kr. i 2020. Vi ser frem til drøftelsen i udvalget, om end beløbet godt kunne have været større, og behovet voksende i de nærmeste år.
Det er vigtigt, at byrådet også i fremtiden har forståelse for, at i takt med at befolkningsantallet vokser, skal der også være tilfredsstillende faciliteter og ressourcer til borgernes kulturelle og fysiske aktiviteter. Vi har fået skabt en god og konstruktiv dialog med foreningslivet, ikke mindst på idrætsområdet. Kultur, motion og fysisk aktivitet skal prioriteres på linje med andre velfærdsområder. Jeg er her nødt til at sige fra, når vi f.eks. inddrager de få arealer, vi har til netop disse arealkrævende aktiviteter, til løsning af andre om end vigtige velfærdsområder, når der reelt er mulighed for at finde alternative placeringer.

Konservative har ikke været enige i alt

Jeg har imidlertid også behov for at nævne et par punkter, hvor Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd, som udgangspunkt har en anden opfattelse end flertallet, og som også indgår i budgetaftalen. Vi anerkender, at vi også realpolitisk må tage ansvar for at betale regningen, selv om flertallet træffer en beslutning, vi ikke bryder os om eller er en del af. Derfor er vi – på trods af disse tidsler - en del af aftalen.

Der skal imidlertid ikke herske tvivl om, at Konservative fortsat ønsker en metroforbindelse fra Nørrebro Station via Gladsaxe til Herlev Hospital. Derfor kan jeg også afsløre, at vi på kort sigt vil arbejde aktivt for, at der etableres en hurtigbusforbindelse fra Gladsaxe, som jo også skal undersøges, indtil tiden er moden for etablering af metroen. Vi har stemt imod i byrådet, at der skal arbejdes for en letbane gennem Mørkhøj til Frederikssundsvej. Vi interesserer os alvorligt for infrastrukturen i Gladsaxe. Vi ønsker således ikke en kollektiv trafikforbindelse, som rent ideologisk har til formål i at forhindre folk i at benytte deres bil. Vi ønsker derimod at tilbyde borgerne en kollektiv trafikforbindelse, som kan være med til at sikre dem, at de kan komme hurtigt til/fra deres hjem/arbejdsplads/aktivitet, og have en praktisk hverdag.

Et andet punkt, hvor vi har en anden opfattelse end flertallet, er bygningen af en helt ny skole i Bagsværd. Vi har i byrådet talt for og stemt for at bevare og udvikle Skovbrynet Skole. Det synspunkt står vi ved, men vi deltager naturligvis konstruktivt i den fremtidsløsning, som evt. måtte blive en realitet om 8-10 år. Vi vil tillade os at gøre opmærksom på, at en ny skole i Bagsværd kommer til at koste nye skattekroner i en størrelsesorden omkring 0,5 til 0,75 mia., som således principielt ikke er en udgift, vi behøver at afholde. Der er rigelig brug for pengene til andre områder, f.eks. til de øvrige skoler, eller vi kunne helt undgå at udskrive skat til en nyskole på ”den anden side af vejen”.

Overordnet sund økonomi - men udligningsreformen lurer...

Gladsaxes økonomi er dog fundamentalt set sund og ansvarlig. Vi havde gerne set – og mener også, at der er økonomisk råderum til det – at f.eks. dækningsafgiften var blevet nedsat yderligere, som vi i fællesskab igennem en årrække har kunnet enes om i budgetaftalerne. Reelt behøver vi jo ikke fortsat at spare yderligere op, som den foreliggende budgetaftale indebærer. Sænkning af dækningsafgiften ville være vigtig for at fastholde gode virksomheder og arbejdspladser i Gladsaxe, og tjener sig selv hurtigt ind. Fjernelsen af byggesagsafgiften ser vi som et godt, men beskedent tiltag.

Vi er imidlertid stærkt bekymret for, hvad Regering og Folketing finder på i forbindelse med udligningsreformen.

Det konservative Folkeparti er på denne baggrund tilfredse med den aftale, vi har indgået. Og ser frem til fortsat at deltage aktivt i den løbende politiske dialog i udvalg og byråd.

Oktober 2019