Bred, ansvarlig budgetaftale med nedsættelse af både kommuneskatten og dækningsafgiften


En af de store sager, som det nye byråd kommer til at tage stilling til, er hvordan vi vil nyindrette og forbedre vore skolebygninger. Bl.a. Søborg Skole har et stort behov. Der er foreløbig afsat 250 mio.kr. til forbedringer af de fysiske rammer på skolerne.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd
Borgmesterkandidat KV17

Konservative har sat solide fingeraftryk på den budgetaftale, som netop er blevet indgået af et bredt flertal i Gladsaxe Byråd for 2018 – 2021. Jeg vil blot fremhæve nogle få eksempler. Bag aftalen står Socialdemokraterne, Radikale, Konservative, SF, Enhedslisten og de to genopstillede Venstremedlemmer Pia Skou og Lone Yalcinkaya. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance samt 2 fra Venstre, der ikke genopstiller, er de eneste, der ikke er med i den brede aftale.

Nedsættelse af dækningsafgiften sikret

Udover borgmesterens oprindelige forslag om at nedsætte kommuneskatten med 0,1 til 23,7 i 2018 og frem, er det lykkedes at få nedsat dækningsafgiften på erhvervsejendomme med 0,2 til 9,2 i 2018, og yderligere 0,2 fra 2019, altså i alt 0,4, til 9,0 promille. Det sidste er til fordel for erhvervsvirksomhederne, som bidrager med gode arbejdspladser og selskabsskatter til kommunens økonomi. Den langsigtede nedsættelse forudsætter, at vi modtager kompensation fra Staten for skattenedsættelsen i 2018, hvilket efter de forhold, vi kender i dag, er realistisk.

Resultater på skatteområdet i Gladsaxe i seneste valgperiode:

Skatten i Gladsaxe nedsættes Dækningsafgiften for erhvervsejen-domme i Gladsaxe nedsættes
2014 fra 24,1 til 24,0 procent fra 10,0 til 9,8 promille
2015 fra 24,0 til 23,9 procent fra 9,8 til 9,6 promille
2017 fra 23,9 til 23,8 procent fra 9,6 til 9,4 promille
2018 fra 23,8 til 23,7 procent fra 9,4 til 9,2 promille
2019 forhandles i 2018 fra 9,2 til 9,0


Det har været en mærkesag for Konservative at reducere skatten, samtidig med at vi opretholder og udvikler vor service og velfærdsydelser i forhold til borgerne. På trods af nye statslige regler har vi sat midler af til at opretholde det nuværende serviceniveau for byggesagsbehandlingen. Det er vigtigt for os som vækstkommune.

Plan for indretning af skolerne

På undervisningsområdet har vi store ambitioner på vegne af vore unge. Der sker en prioritering af uddannelsen og kompetenceudviklingen af vore lærere og pædagoger på skolerne med klart fokus på de nationale mål. Det skal give mest mulig effekt på børn og elevers læring og trivsel, ikke mindst fagligt udsatte elever skal gøres klar til en ungdomsuddannelse.

Desværre er beslutningsgrundlaget for vore investeringer i skolerne forsinket. I december 2017 får vi resultaterne af en analyse, som skal være med til at pege på, hvordan vi kan nyindrette og forbedre vore skolebygninger på kort, mellemlangt og langt sigt. Søborg Skole har et stort behov. Fra Konservative har vi peget på behovet for at udbygge Stengård Skole med et ekstra spor, andre har peget på behov for opgradering af Skovbrynet Skole Der er afsat 250 mio.kr. til etablering af gode læringsmiljøer på skolerne. Vi har fokus på at forme og skabe kvalitet i de fremtidige læringsmiljøer på de enkelte skoler, i skolernes samarbejde med hinanden og i samarbejdet med aktører i lokalområdet.

Der skal ske en styrkelse af den tidlige indsats med målrettet fokus på tosprogede børns sproglige udvikling, således at deres danskkundskaber styrkes.

Effektiviseringspulje for at sikre kernevelfærden

Der afsættes betydelige midler i en pulje til strategisk byudvikling, ligesom der afsættes en pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd. Formålet er at understøtte hverdagsinnovation og idégenerering til driftsbesparelser og mulighederne for f.eks. at ændre arbejdstilrettelæggelse i de enkelte kommunale enheder. Det handler om effektivisering.

Et stærkere grønt fokus med en aktiv træpolitik

Konservative har ønsket at få afsat midler til realiseringen af den grønne strategi, som er på vej. Vi har arbejdet meget for at få udviklet en træpolitik, at få plantet flere træer, udviklet en mere mangfoldig bynatur, nye grønne åndehuller mv. Det er lykkedes at få afsat penge til at nedrive de faldefærdige, ikke fredede bygninger på Buddinge Batteri, så det kan åbnes for offentligheden i 2018. Der sker en forlængelse i 2019 af midler til CO2 handlingsplanen, ligesom den grønne udviklingspule tilføres knap 2 mio.kr for at leve op til målet om 40 pct. reduktion af CO2-udledningen.

Fripladser på Sports College Gladsaxe

Som et lille initiativ er det lykkedes at få afsat 100.000 kr. til 10 fripladser på Sports College Gladsaxe, hvor unge talenter får ekstra mulighed for at udvikle deres idrætsfærdigheder i forhold til skoleundervisningen.

21. september 2017