Kerneopgaverne skal løses - og borgernes penge skal administreres med omtanke


Viceborgmester Lars Abel og MF Mette Abildgaard, formand for den konservative folketingsgruppe, talte både politik, budget og folkestyre med interesserede i alle aldre ved Gladsaxedagen 26. august 2017.

Tale ved 1. behandling af forslag til budget 2018-2021.
Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd.

Når byrådet drøfter og vedtager det årlige budget for det kommende år, er det i virkeligheden her vi konkretiserer den aftale, vi har indgået med kommunens borgere ved det seneste valg. Som konservativ ønsker jeg naturligvis at sætte klare konservative fingeraftryk på kommunens udvikling. For Det Konservative Folkeparti er det borgerne, der er i centrum, og derfor skal de kommunale tilbud – der jo i virkeligheden er det helt centrale i kommunens budget – tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker. Det er derfor vi er her!

Kerneopgaverne skal løses for borgerne
Vi har pligt til hele tiden at have fokus på at løse vore kerneopgaver i forhold til borgerne. Det ligger i vore hænder at være med til at sikre og videreføre det velfærdssamfund, som er skabt over mange år, og som borgerne forventer, vi løser til alles tilfredshed. Heldigvis er det fortsat i stort omfang på lokalt niveau, vi træffer de beslutninger, der påvirker vores nære miljø, og som dermed betyder meget for os og for vores familiers hverdag.

Borgmesterens budgetudspil bygger videre på de budgetaftaler, som vi som konservative igennem en lang årrække har været en del af. Vi ser derfor også frem til for den kommende budgetperiode at kunne tage medansvar for de beslutninger, vi når frem til.

Borgernes penge skal administreres med omtanke
Vi er som byrådsmedlemmer i Gladsaxe så heldige, at vi som kommune har et godt og solidt udgangspunkt for vore forhandlinger. Vi har en robust og god økonomi. Det skal naturligvis ikke gøre os blinde for de store udfordringer, vi har – i forhold til Staten og Regeringen, men naturligvis også i forhold til de mange og store forventninger, som vore borgere har. Vores ret store kassebeholdning kunne friste nogen til at bruge løs af pengene. Vi er imidlertid helt opmærksom på, at vi tidligere har aftalt præcis, hvad pengene skal bruges til. Det står vi naturligvis ved. Der er stor dynamik i vores kommune. Vi har formuleret en vækstdagsorden, som kræver, at vi hele tiden skal have fingeren på pulsen for at være helt sikre på, at vi bevæger os i den rigtige retning.

Det er borgernes og virksomhedernes penge, vi administrerer. Det skal vi altid gøre med omtanke. Vi skal hele tiden sikre os, at vi har en effektiv økonomisk ledelse. Vi skal sikres os, at vi bruger pengene på kernevelfærden og serviceniveauet – ikke på unødig administration. Vi ønsker som konservative, at Gladsaxe også i fremtiden skal være blandt de bedst drevne kommuner i landet.

Gladsaxe blandt de laveste skattekommuner i landet
En effektiv økonomisk styring er samtidig også nødvendig for at sikre lavest mulige skatter. Jeg vil gerne kvittere for, at dvi med et bredt politisk flertal allerede flere gange i denne valgperiode har nedsat kommuneskatteprocenten og dækningsafgiften. Derfor er det også et positivt udgangspunkt, når borgmesteren foreslår en yderligere nedsættelse af kommuneskatten fra 2018 og frem. For os er det vigtigt, at vi kan fastholde vores position blandt de 10 kommuner med lavest kommuneskat i landet.

Såfremt vi ikke presser vores vækstdagsorden for kraftigt frem, bør der være plads til, at kommuneskatten allerede i 2018 sænkes yderligere udover de 0,1, som borgmesteren har foreslået.
Vi behøver ikke ligefrem hele tiden at trykke speederen helt eller for meget i bund. Nye forpligtelser dukker op næsten dag for dag. Vi skal derfor være omstillingsparate, kunne træffe nye og måske andre beslutninger, og vi bør også være opmærksom på, at det kan være nødvendigt ind i mellem at træde let på bremsen. Måske vil det være nødvendigt at udskyde visse planer, som vi ellers allerede har besluttet os for. Men når der pludselig skal bruges f.eks. godt 45 mio.kr. til en skimmelsvamp renovering på en skole, må det naturligvis også gøre indtryk.

Men er det så samtidig virkelig nødvendigt at afsætte tilsammen op mod 48 mio. kr. i 2019 og 2020 til en ombygning af rådhuset? Vi stiller spørgsmålstegn ved, om indretning af yderligere storkontorer på rådhuset virkelig er ”need to have” og ikke blot ”nice to have”, når man ser det i en prioriteringsmæssig sammenhæng i forhold til andre – mere borgerrelaterede – investeringskrævende opgaver, der skal løses indenfor de nærmeste år.

Ledelse, styring og effektivisering som tema
Regeringen har nedsat en særlig ledelseskommission. Vi skal i Gladsaxe være med til at bidrage til at finde frem til, hvordan vi kan forbedre ledelsen og styringen af vores kommune. Derfor er det positivt, at vi forsætter med den effektiviseringsindsats, som heldigvis har pågået i mange år. Vi skal arbejde med afbureaukratisering og regelforenkling. Det kunne være et tema, vi bør arbejde aktivt med, dvs. gennem en særlig budgetnote. Måske er det noget i den retning borgmesteren forestiller sig, når der tales om hverdagsinnovation og idégenerering til driftsbesparelser og muligheder for f.eks. at ændre arbejdstilrettelæggelse.

Vi har heldigvis et godt fokus på sygefraværet blandt vore medarbejdere. Det er vigtigt for medarbejdernes sundhed, arbejdsmiljøet og for økonomien.

Balance og realisme i investeringerne
Det er for os alle vigtigt at få gennemført de beslutninger, vi har truffet i vore budgetaftaler. Listen er fortsat lang og – jeg vil tillade mig at tilføje – ofte ambitiøs. Er det nu tiden at stoppe op et kort øjeblik og gennemgå porteføljen og vurdere, hvor vi er? De ekstra store nødvendige investeringer i infrastruktur mv., som ligger i budgettet, ser de fleste af os som presserende og nødvendige. Jeg ser frem til, at vi som led i forhandlingerne både kan udvise denne omtanke eller lægge op til en procedure for, hvordan vi udviser rettidig omhu. Vi skal sikre, at der er en balance og realisme i, hvordan vi disponerer. Kan vi i det hele taget nå at gennemføre alle de ting, vi har besluttet, eller i det tempo vi har lagt op til?

Sidste år besluttede vi os for at købe UCC Blågård Seminarium. Det var en god og rigtig beslutning. Omstillingsparathed kan som sagt ofte betale sig. Nye tilsvarende investeringer af samme kaliber kan være på vej. Det bør vi indrette os efter, og vi skal fremtidssikre vores måde at arbejde på.

Enighed om overordnede mål
Det konservative Folkeparti kan tilslutte sig de overordnede målsætninger, som budgetforslaget lægger op til.

Lige muligheder er helt oplagt. Netop udviklingen af vores velfærd og kerneydelser er helt central. Vi ved, at der nødvendigvis skal være et stærkt fokus på børn og deres familier. Mange beslutningsnoter drejer sig om dette. Vi skal have fokus på en tidlig indsats overfor sårbare og støttekrævende børn. Vi ved, at antallet af underretninger, anbringelser, børnesager og børn med komplekse diagnoser er stadigt mere presserende og kræver store ekstra bevillinger. Vi skal fortsætte med at styrke sårbare unges livsmuligheder, bl.a. gennem psykologisk rådgivning, hjemløse m.fl.

Vi er meget tilfredse med det arbejde, vi har i gang for at fremtidssikre vore sundhedstilbud, bl.a. et nyt Sundhedshus.  Jeg vil understrege behovet for hurtigt at få styrket samarbejdet med de praktiserende læger og understøtte udviklingen mod flere lægehuse til afløsning af flest mulige sololæge praksisser. Jo hurtigere vi får realiseret dette, desto bedre service og kvalitet i forhold til borgerne - og sparede udgifter for kommunens kasse.

I den forbindelse vil jeg også understrege byrådets beslutninger om, at vore ældre medborgere skal leve et værdigt liv – i eget hjem eller på et af vore seniorcentre.

Hele uddannelsesområdet er jo aktuelt i spil i vores aktive skolepolitik og moderniseringsplaner for skolerne. Men vi skal heller ikke være bange for engang imellem at stoppe op og spørge os selv, om der ikke er ting, vi kunne gøre bedre, f.eks. ved at inddrage erfaringerne fra de skoler og kommuner i landet, der er bedst til at løfte den enkelte elevs faglige niveau. Børn og unge skal bedst muligt rustes til fremtidens krav til og mulighed for uddannelse og job. Det skal ingen være i tvivl om er en af vore helt afgørende kerneydelser.

Endelig skal vi turde tage konsekvenserne af resultaterne af den analyse, vi besluttede sidste år, af Jobcentret. Jobcentret skal fungere effektivt, og vi skal være helt sikre på, at vores fortsatte ekstra investeringer på dette område, fører til de resultater, vi ønsker, nemlig at få borgerne i job og væk fra offentlig forsørgelse.

Udvikling af en grøn by ser vi også frem til fortsat at arbejde med. Det er jo ikke længe siden, vi havde lejlighed til at drøfte Kommuneplanen. Jeg vil henvise til mine ord den gang. Vi ser meget frem til at få den grønne plan – den grønne strategi - til behandling i byrådet. I den forbindelse er der jo også behov for noget økonomi, jeg vil ikke undlade at nævnte til fritlæggelsen af bl.a. Buddinge Batteri. Det samme gælder alle klimaudfordringerne, som også er vigtige for os som konservative.

Mod til strategiske investeringer og prioriteringer er – som jeg allerede har berørt – helt nødvendige. Men ind imellem koster det også mange penge. Men som politikere skal vi også være parate til at træffe modige beslutninger, når de er fremtidsorienteret og kan være til gavn for borgerne. Og så er det jo, at den samlede prioritering måske skal genovervejes. Det er – heller ikke i et valgår – de korte populistiske mål, vi skal gå efter, men derimod troværdighed og en langsigtet økonomisk planlægning og effektiv administration til gavn for Gladsaxe kommunes borgere og erhvervsliv.
Vi ser frem til konstruktive budgetdrøftelser de kommende dage og uger. Her vil vi naturligvis gå langt mere i detaljer med vore ønsker, end vi har mulighed for i dag.

6. september 2017