Nye muligheder åbner sig for skolestrukturen i Gladsaxe ?

De næsten årlige skoledistriktsændringer giver hele tiden anledning til stor bekymring hos forældrene – og blandt politikerne. Kan der findes en mere langsigtet og permanent løsning? Kan en udbygning af Stengaard Skole være en af mulighederne?

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Børne- og Undervisningsudvalget i Gladsaxe Byråd (C)

Når vi (næsten) hvert år foretager justeringer af skoledistrikterne i Gladsaxe, giver det anledning til stor bekymring blandt mange forældre. Det sker også i disse uger, hvor forskellige mulige ændringer har været sendt i høring. Naturligt nok interesserer det enkelte forældrepar sig mest for deres egne børn. Anderledes kan det jo ikke være.

Som politikere har vi derimod et ansvar for alle børnene. Det er ikke muligt at stille alle tilfredse på én gang. Vi er bundet af den fysiske skolestruktur, vi allerede har, og vi er forpligtigede til at skue mere langsigtet. Udefra opleves det imidlertid ikke, som om vi er videre langsigtede i vore beslutninger. Igen og igen vender vi tilbage til at være nødsaget til at foretage justeringer. Det er også tilfældet i den aktuelle situation, hvor skolekapaciteten er spændt til bristepunktet på de skoler, som indgår i de aktuelle overvejelser.

For år tilbage enedes byrådet om at kigge alvorligt på skolestrukturen. Vi havde ret stor overkapacitet af skolelokaler. Det førte til sammenlægning af flere skoler og en nødvendig tilpasning af kapaciteten. Samtidig fik vi en splinterny skole i Bagsværd  til afløsning af den gamle Bagsværd Skole, som ellers ville have krævet en kostbar ombygning/renovering. De fysiske geografiske placeringer kan vi ikke ændre meget på, men elevtilgangen flytter sig jo over årene – mange boligområder er jo stærkt præget af generationsudviklingen, og af de økonomiske konjunkturer.

Blaagaard / UCC kan blive en Joker

I budgetaftalen er det fastslået, at Gladsaxe har en interesse i at erhverve området Blaagaard / UCC, som i 2016 flytter til den nye campus i Carlsberg-byen. Målet er ”at fremtidssikre Enghavegård Skole og idrætsfaciliteterne på Blaagaard. Der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge muligheder og perspektiver ved at kommunen køber areal og bygninger”.

Blaagaard er for mig den Joker, der kan åbne for helt nye perspektiver for vores skolestruktur, hvis vi vil. Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium er oprindelig bygget med skolen som øvelsesskole for seminariet. Bygningerne er i dag velfungerende til undervisning. Det åbner f.eks. for en udvidelse af antallet af spor på Enghavegård Skole.

Men det kunne også åbne for en anden mulighed, nemlig at skabe et særligt ungdomsundervisningsmiljø og samle elever fra 7. klasse og opefter fra flere skoler i Blaagaard komplekset (som en del af Enghavegård Skole). Vi har som konservative tidligere stillet forslag om at etablere en eller flere overbygningsskoler, dog uden at kunne opnå tilslutning hertil blandt de øvrige partier i byrådet. Al forskning fra EVA (Evalueringsinstituttet) viser, at overbygningsskoler reelt er en god og bedre løsning for de større elever end den traditionelle.

Igangværende analyse af skolestrukturen

I budgetaftalen fra sidste (2015-2018)år blev det aftalt, at gennemføre en analyse af den fremtidige skolestruktur. ”Målet er bl.a., at de fysiske rammer bedst muligt understøtter gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler”. Alt i alt afsættes der herefter 250 mio.kr. til ombygning af kommunens skoler i budgetperioden. Udgangspunktet var oprindelig, at Søborg Skoles bygninger er i meget dårlig stand. Skal Søborg Skole erstattes af helt nye bygninger, eller skal der ske en omfattende renovering ?

Vi bør stile efter at ingen skoler er under 3 spor i fremtiden. Flere af vore nuværende skoler er ”kun” 2 sporede. De pædagogiske muligheder er langt større, når der er flere spor, og den enkelte skole kan sagtens indrettes/organiseres på en måde, hvor man bibeholder ”den lille” skole i den store skole.

Stengård Skole som 3 sporet skole ?

Et af de områder, som gennem en del år nu har givet anledning til meget store problemer om skoledistriktets udstrækning, er Stengård Skole, som i dag er 2 sporet, selv om der midlertidigt har været oprettet ekstra spor. For godt 50 mio.kr. vil det være muligt at udbygge Stengård Skole til en 3 sporet skole. Der er plads til det indenfor skolens nuværende rammer. Hvis Stengård Skole udbygges med dette ekstra spor, vil det skabe en kapacitet, der vil kunne rumme eleverne inden for de fire skoledistrikter, som igen og igen er i spil med justeringer. Det kunne sikre en mere langsigtet løsning i det centrale Gladsaxe.

Jeg håber, at byrådets partier er åbne for at drøfte de nye muligheder ”forfra”. Det ligger i kortene, at vi har gode muligheder for at tænke nyt.