Gladsaxes klima- og miljøindsats fortsætter med fuld styrke

Det er vigtigt at realisere målene i kommunens Klima- og miljøplaner, herunder CO2-handlingsplanen. Den 28. september 2015 blev 27 nye elbiler til hjemmeplejen præsenteret på Gladsaxe Rådhusplads, og elbiler udgør nu godt en fjerdedel af kommunens bilflåde.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Der har de seneste år været særdeles stort fokus på klima og miljø i Gladsaxe. Fjernvarmenettet udbygges i flere og flere områder. Der arbejdes med spildevands- og klimatilpasningsplanerne intensivt på at forebygge oversvømmelser og på at undgå forurening af kommunens vådområder. Frem til 2019 investeres op imod 500 mio.kr. i at indfri målsætningerne i disse planer.

Det konservative Folkeparti er især meget tilfreds med den forsat stærke satsning på at indfri CO2- og miljøplanens mål om at udlede 40 procent mindre CO2 i 2020 end i 2007. I den nye budgetaftale følges op på de aktiviteter, som blev aftalt i sidste års budgetaftale, bl.a. ved at videreføre den grønne udviklingspulje i 2018.

Omstilling af den kommunale bilflåde til elbiler

Gladsaxe har fokus på nye energisamarbejder med boligafdelinger, energikampagner over for boligejere og energiledelsesnetværk for virksomheder. Vi fortsætter med at gå foran og følge de ambitiøse planer for energirenovering af egne ejendomme og udbygning af fjernvarme baseret på vedvarende energi.
Indsatsen for at skabe bedre sammenhæng i trafikken og udbrede klimavenlig transport koncentrerer sig i 2015 om samarbejde med virksomheder om transportvalg, opstilling af ladestandere og omstilling af den kommunale bilflåde til elbiler. I aftalen i år lægges med rette særlig vægt på de udfordringer trafikken medfører. Det vurderes, om der kan igangsættes initiativer, med henblik på at understøtte delebilsordninger og fremme anvendelse også af gasdrevne køretøjer i kommunalt regi.

Der er opstillet 39 kommunale ladestandere i kommunen, fortrinsvis til hjemmeplejen, som får udskiftet alle benzin-biler til elbiler i starten af oktober 2015. Gladsaxe Kommune har opstillet en dobbelt ladestander på Buddinge Station – den ene reserveret til Lyngby Delebilforening – den anden er offentlig tilgængelig mod betaling for strøm. En dobbelt ladestander (med abonnementskort til opladning) koster ca. 120.000 kr. Allerede i 2013 blev der truffet principbeslutning om, at opstilling af ladestandere efter en konkret vurdering kan ske på kommunens offentlige vej- og parkeringsarealer. Når By- og Miljøforvaltningen modtager en forespørgsel, indgår forvaltningen i hvert enkelt tilfælde i dialog for at finde den optimale løsning, sådan at placering af ladestandere sker ud fra en helhedsbetragtning.

Af kommunens 138 biler under 3500 kg vil 39 biler være udskiftet til elbiler fra oktober. Netop 28. september blev 27 nye el-biler til hjemmeplejen præsenteret på Gladsaxe Rådhusplads. Hermed udgør elbilerne ca. 28 pct. af kommunens bilflåde. Der vil yderligere være 30 biler, der er teknisk velegnede til udskiftning, og 15-20 af disse vil kunne udskiftes udgiftsneutralt – bortset fra investeringen i ladestandere. Det er for mig vigtigt, at vi som kommune fortsat går foran i bestræbelserne på at få el-bilerne til at vinde indpas på markedet. Elbilerne er støjsvage og forurener langt mindre end benzindrevne biler.

Masterplan for skybrudsløsninger

I 2014 blev der udarbejdet en masterplan for skybrudsløsninger i det højst prioriterede område i Klimatilpasningsplanen, som er Buddinge. Derudover er der skitseret løsninger til regnvandshåndtering i erhvervsområdet Gladsaxevej Nord md henblik på partnerskabsprojekter mellem kommunen og virksomhederne. Der arbejdes løbende med kampagner og vejledning til grundejere og større boligafdelinger, der ønsker at håndtere regnvand på egen grund, samt forskellige demonstrationsprojekter. Nordvand har i 2014 koncentreret sit anlægsarbejde om projekterne i Høje Gladsaxe Park, hvor vandseparering i Grønnemosekvarteret og regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park er etableret i 2015. Anlægget på Idrætscentret færdiggøres i 2015. Også i 2015 vil arbejdet med at sikre færre overløb af urenset spildevand til Kagsåen og begrænse oversvømmelser langs med åen blive sat i gang. Heldigvis forløber arbejdet med disse omfattende planer helt planmæssigt.