Gladsaxe skal også tage sit ansvar og hjælpe flere flygtninge


Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Vi har i kommunerne moralsk pligt til at modtage de flygtninge, vi kan overkomme. I vores Danmark skal vi udvise medmenneskelighed og respekt for de mennesker, som er bragt i denne ulykkelige og tragiske situation. De er flygtet fra krig og ødelæggelse, mange fra Syrien. 

I den aktuelle situation, hvor tilstrømningen af flygtninge i Danmark er højere end nogen sinde, er det vigtigt, at vi i kommunerne på det helt praktiske niveau hjælper disse mennesker. Hverken Regeringen, Folketinget eller Statsadministration har værktøjerne til alene at løse de daglige praktiske opgaver med bosætning og alt det, der i øvrigt følger. Kun kommunerne, som er tættest på borgerne og hverdagen, kan løse disse opgaver. I år forventer vi at modtage 18 og næste år 27 nye flygtninge i Gladsaxe. Det er jo ikke store og belastende tal. Vi skal drøfte, hvordan vi kan tage flere.

Vi bryder os ikke om den ofte menneskefjendtlige tone, som har præget debatten.  Heldigvis har civilsamfundet den seneste uges tid reageret aktivt og positivt, og mange mennesker har besluttet, at de ønsker at hjælpe frem for at kritisere og afvise de mange flygtninge. Det nytter ikke at tro, at Danmark blot kan lukke grænsen og øjnene ! Vi har brug for en fælles europæisk løsning, som Danmark nødvendigvis må være en del af. Danmarks omdømme har allerede lidt stor skade på grund af den skingre tone, som desværre har taget overhånd og som fortsat langt hen ad vejen præger det politiske flertal på Christiansborg.

Statsministeren måtte forleden konstatere, at ”vi er blevet overhalet af virkeligheden”. Nu er det praktiske løsninger, der er brug for. Vi skal ikke bare vente på, hvordan Christiansborg og EU løser problemerne. Der er nok at tage fat på i hverdagen her og nu. Det er også en kommunal opgave. Nu er det tid, at vi som lokalpolitikere handler. Vi taler om mennesker, som ligesom os - dig og mig - vil gøre det bedste for deres familie. Der skal meget til før man forlader sin hjemstavn og påbegynder en farlig flugt over vand og lange geografiske afstande. Derfor skal vi også vise disse mennesker stor respekt.

Den aktuelle situation i Gladsaxe

I byrådsmødet 26. august 2015 stillede Lars Abel borgmesteren følgende spørgsmål:

Borgmesteren opfordres til at redegøre for, hvilke forpligtelser Gladsaxe Kommune gennem de seneste 5 år har påtaget sig i forhold til modtagelsen af flygtninge og asylansøgere, samt hvilke forventninger vi har til udviklingen i de nærmest kommende år.

Hvilke muligheder har byrådet for at bistå og inddrage civilsamfundet yderligere i arbejdet med at aktivere og integrere disse mennesker ? Her tænkes først og fremmest med bolig og daglig overlevelse, men også i forhold til uddannelse, arbejde og fritidsliv. Byrådet opfordres til at bistå disse mennesker bedst muligt i samarbejde med foreningslivet (især idræt og kultur), skoler, andre uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv, således at de kan føle sig velkomne i Danmark og i Gladsaxe.

Hvilke konkrete informationer, f.eks. antal mennesker, oprindelsesland, køn, alder, uddannelse etc., er kommunen i besiddelse af ?”

Modtageprogrammet

Gladsaxe har modtaget 23 flygtninge i 2012, 6 i 2013, 14 i 2014, og forventer 18 nye flygtninge i 2015. Et foreløbig tal for 2016 er 27 flygtninge.

For alle flygtninge gælder, at de får et modtageprogram i Gladsaxe, så de er sikret hjælp til alt det praktiske, der er, når man er nyankommet (dvs. folkeregistrering, NEM id, oprettelse af bankkonto mv.). Desuden for de tilbud om en lovbestemt helredsundersøgelse og en samlet integrationsplan for hele familien. Der indgår også boligplacering og vejledning om det, at flytte i egen bolig, og i øvrigt hjælp til det mest nødvendige. I det tilfælde, hvor kommunens boligformidling ikke har en passende bolig klar, indkvarteres flygtningene midlertidigt, indtil en bolig er klar. Nogle flygtninge bor derfor på hostel eller lignende i den første tid i Gladsaxe.

Efter ankomst til Gladsaxe indgår flygtninge en integrationskontrakt med jobcentret og kommer via jobcentret i gang med danskundervisning og beskæftigelsesrettede aktiviteter, som skal hjælpe dem til en plads i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

Siden 2012 har Social- og Sundhedsforvaltningen haft et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om at tilbyde nye flygtninge venskabsfamilier. Gladsaxe har desuden Netværk for Flygtninge og Indvandrere, som holder åbent hus i Telefonfabrikken med rådgivning og fællesspisning og har desuden etableret lektiehjælp på Hovedbiblioteket en gang ugentlig. Gladsaxes integrationsråd har i år nye flygtninge som fokusområde. For nyligt har den landsdækkende græsrodsorganisation Venligboerne etableret sig i Gladsaxe.  Jobcentret samarbejder med det lokale erhvervsliv om beskæftigelse for flygtninge på lige fod med andre ledige borgere. Det er en del af Gladsaxe Kommunes integrationspolitik, at udlændinge/flygtninge ikke skal behandles som en særlig gruppe, men modtage samme aktiveringsindsats som danskere.

Forslag om at Gladsaxe tager flere flygtninge

Sammen med Serdal Benli, 1. viceborgmester fra SF, har Lars Abel, 2. viceborgmester fra Konservative, stillet forslag til Gladsaxe Byråd:

”Ifølge den redegørelse, som blev givet på BR-mødet 26. august 2015 (sag nr. 80 og 81) skal Gladsaxe i 2016 modtage 27 nye flygtninge. I 2015 skal vi modtage 18 nye flygtninge.

Under indtryk af den aktuelle situation og tilstrømningen af mange nye flygtninge til Danmark i et antal så langt over det antal, at de nuværende tildelinger til kommunerne må betragtes som urealistisk lave, foreslås det, at BR beslutter, at ØU snarest drøfter muligheden for at meddele til Udlændingestyrelsen, at Gladsaxe hurtigt står til rådighed for at modtage et højere antal flygtninge end hidtil udmeldt. Det vil være naturligt at undersøge BRs muligheder for at sørge for nødvendig boligplacering mv.

ØU opfordres til at drøfte muligheden for i tillæg til den obligatoriske integrationskontrakt med jobcentret at udforme en mere omfattende "pakkeløsning" for alle flygtninge, som kommer til Gladsaxe.

I denne "pakke" kan der f.eks. åbnes mulighed for, at BR under opholdet mere aktivt bistår de pågældende mennesker med at videreføre / igangsætte relevante uddannelsesforløb (herunder i det danske sprog) svarende til den enkeltes ønsker / forudsætninger,  samt i tæt samarbejde med områdets virksomheder/organisationer (gerne i samråd med Gladsaxe Erhvervsråd) at indgå en "partnerskabsaftaler", som åbner mulighed for, at de pågældende kan påtage sig aktiv beskæftigelse, for herigennem at bidrage til, at de hurtigere bliver helt eller delvis selvforsørgende. ØU opfordres tillige til at iværksætte aktiv kontakt til kultur- og fritidslivet for at skabe baggrund for en bedre integration i og forståelse for det danske samfund”.