Gladsaxe skal spille en hovedrolle i det nære sundhedsvæsen

Forebyggelse er også en væsentlig del af det nære sundhedsvæsen.

Det konservative forslag om at lave en analyse af kommunens sundhedsindsats er en del af budgetforliget. Der er behov for at udvikle den almene praksis mere.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Ved byrådets 1. behandling af budgetforslaget for 2016-2019 foreslog Det konservative Folkeparti, at byrådet skulle beslutte at iværksætte en analyse og brugerundersøgelse af os selv og kommunens evner omkring sundhed og forebyggelse. Gladsaxe skal hele tiden være på forkant med sundhedsudviklingen blandt borgerne. Det er nu en del af budgetaftalen.

Der er ikke tvivl om, at det store sundhedspolitiske spørgsmål i de kommende år handler om atl det, der foregår uden for sygehusene. Kommunernes opgave er at hjælpe borgerne med opfølgende nære løsninger. I 2020 står de nye supersygehuse klar. Centraliseringen og specialiseringen af sygehusvæsenet er nok den rigtige vej at gå. Det er imidlertid kommunens opgave – populært sagt: at sikre, at borgerne ikke skal på hospitalet. Det er bedst for borgeren, og det er også den bedste samfundsøkonomiske løsning.

Status for analysen i foråret 2016

”Det nære sundhedsvæsen udvikler sig hastigt, og kommunen får en stadig større rolle på sundhedsområdet ikke mindst det forebyggende arbejde. Der gennemføres derfor en analyse af kommunens indsats på området med særlig fokus på indsatsen overfor ældre og kronikere. Der ses på opgaver og organisering i forhold til bl.a. forebyggelse, tidlig opsporing, forebyggende hjemmebesøg og håndtering af kronisk sygdom. Det belyses, hvilke tiltag, der kan iværksættes for at kunne håndtere fremtidige opgaver, herunder i hvilket omfang opkvalificering af medarbejdere, samarbejde med andre kommuner og den almene praksissektor og hospitalssektoren er relevant. Status for analysen drøftes i foråret 2016.”

90 procent af patientkontakterne foregår allerede i dag i kommunerne og den almene praksis. Derfor er det så vigtigt, at vi sikrer en kommunal infrastruktur, som understøtter den nære indsats. Ingen skal unødigt indlægges på hospitalet. Alt, hvad der i princippet ikke behøver at foregå på sygehusene, skal fungere i det nære.

Undgå unødvendige genindlæggelser

Et alvorligt problem er f.eks. unødvendige genindlæggelser på sygehusene. Det er direkte uværdigt, når ofte en ældre udskrives fra sygehuset, at den pågældende allerede indenfor et døgn bliver sendt retur til sygehuset. Kommunens forebyggelses- og rehabiliteringsindsats skal afværge disse unødvendige genindlæggelser.

Almen praksis skal udvikles mere

I vores del af landet - Region Hovedstaden, er der ifølge Praksisudvalget (som ifølge Sundhedsloven skal udarbejde en plan for almen praksis) tilstrækkelig kapacitet. Praksisudvalget består af 3 medlemmer fra Regionen, kommunerne har 5 og almen praksis 3 medlemmer. Sundheds- og Handicapudvalget i Gladsaxe Byråd har i september i år drøftet et udkast til praksisplanen for 2015-2018.

Det konstateres, at der er en positiv udvikling af praksisfællesskaber, altså tilbud med flere praktiserende læger og andre sundhedspersoner under samme tag. Der efterlyses i forslaget præcisering af, hvordan ønsker om at understøtte denne udvikling kan realiseres, herunder ansvars- og rollefordeling mellem parterne. Vi har efter min opfattelse et stærkt behov for som kommunalpolitikere at påvirke aktørerne i den almene praksis, så der sker en styrkelse af fleksibilitet og tilgængelighed i den enkelte praksis og dermed en bedre borgerbetjening og et velfungerende samarbejde med kommunerne. Tilgængeligheden, f.eks. den telefoniske, trænger til at blive forbedret, når jeg taler med mange borgere. Jeg tror, det er et meget centralt tema.  Vi skal samtidig som kommune have et stærkt fokus på udviklingen af sygeplejen og den patientrettede forebyggelse.

Det er vores opgave at skabe tryghed for borgerne.

Læs mere på Gladsaxe Kommunes hjemmeside