Vi skal åbne Buddinge Batteri som nyt rekreativt område og indsamle ideer til udvikling af Bagsværdfortet

Politikerne fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besøgte sammen med medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget i maj Buddinge Batteri.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, formand for Folkeoplysningsudvalget (C)

Gladsaxe rummer nogle væsentlige elementer af Københavns Befæstning, som vi skal nyttiggøre for borgerne. Gladsaxefortet bruges allerede af Hjemmeværnet. Men vi skal også gøre Bagsværdfortet og Buddinge Batteri til en aktiv del af den spændende historie og kulturelle indsats for borgerne.

Et af de konservative ønsker til budgetforhandlingerne for 2015-2018 var et øget fokus på de dele af Københavns Befæstning, som vi lægger arealer til i kommunen. Det førte til en analyse, som i maj 2015 kom med 4 klare anbefalinger:

Hvordan kan vi bruge Bagsværdfortet i fremtiden?

Det er i 2015 lykkedes via forskellige fonde, at opnå tilskud til den udvendige restaurering af Bagsværdfortet, herunder stormgitter og støttemur. Augustinus Fonden (kr. 500.000), Louis-Hansen Fonden (kr. 3 mio.) og Willum Fonden (kr. 1,7 mio.) er de velvilligere givere. Efter Gladsaxe Kommune overtog Bagsværdfortet i 2012 er der sket en rydning i området omkring fortet, en depotbygning er fjernet, og der er etableret en forhindringsbane. Det giver et godt indtryk af det imponerende bygningsværk. Det er værd at besøge parkanlægget, der omkranser fortet ud mod Buddinge Hovedgade.

Allerede da jeg i en tidligere valgperiode var formand for Kulturudvalget begyndte vi at kigge på, hvad vi kan benytte den indvendige del af Bagsværdfortet til. Ideerne var og er mange. Men forudsætningen er, at der sker en renovering af stueetagens gangarealer, toiletter og lokaler med vinduer (ca. 800 m2). En udgift på ikke under 10-12 mio.kr. Det store beløb udelukker imidlertid ikke, at Byrådet nu bør igangsætte en idéudviklingsproces med inddragelse af borgerne for at afdække de fremtidige anvendelses- og udviklingsmuligheder.

Buddinge Batteri skal åbnes – vil styrke lokalområdet

Det er økonomisk mest realistisk hurtigt at kunne åbne Buddinge Batteri for offentligheden.  Det blev opført i 1888-89 og skulle hindre fjendtlig indtrængen mellem Tinghøj Batteri og Vangede Batteri. Samtidig kunne man fra batterierne beskyde mellemrummene mellem de foranliggende forter – Gladsaxe-, Bagsværd- og Lyngbyfort). Anlægget bestod oprindeligt af en central vold med to indbyggede ammunitionslagre under jorden og seks betonbriske til kanoner, hvoraf tre stadig er synlige. I 1914 blev der tilføjet en kommandostation af beton. Under 1. Verdenskrig var batteriet bemandet. Det blev nedlagt sammen med den øvrige befæstning i 1920.

Allerede i 1928 flyttede Geodætisk Institut - senere: Kort- og Matrikelstyrelsen; i dag Geodatastyrelsen - ind på området og byggede frem til 1988 en lang række bygninger, som blev benyttet til administration, værksteder, garager o.l.  De fraflyttede området i 2002. Men man har frem til i dag opretholdt 10 vigtige målepunkter på batteriet, som er tinglyst i forbindelse med Gladsaxe Kommunes overtagelse i 2013. Tænk at Danmarks geodætiske nulpunkt ligger i Gladsaxe – også en god historie!

Lokalt byrum med høj anvendelsesværdi som rekreativt område

Boligområdet, hvor Buddinge Batteri ligger, kan få et tiltrængt nyt fælles lokalt byrum, brugbare grønne områder eller legeplads til fælles benyttelse. Også fra spejdergrupperne i kommunen har man udtrykt stor interesse for at kunne anvende området, ja man er såmænd også blevet varm på nogle af de gamle bygninger, som man mener at kunne finde anvendelse for. BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd) har ladet udarbejde et spændende oplæg til, hvordan området kan aktiveres for børn, unge og voksne.

Alene en grundig oprydning og åbning af området for gående og bløde trafikanter vil skabe en kærkommen forbindelse mellem to bydelscentre, forbedret adgang til såvel områdets daginstitutioner, seniorcentret, Buddinge skole og Gladsaxe Gymnasium. Også nærheden til kommunens sportsfaciliteter, Telefonfabrikken, Gladsaxe Rådhus osv. indebærer store fordele.

I dag totalt aflåst område

Lad os få taget fat på en første etape, hvor de faldefærdige bygninger fjernes og hele det tilgroede område istandgøres og åbnes. I dag er alle bygningerne afspærrede med plader for knuste ruder og hængelåse på aflukkede døre og porte. Vedligeholdelsesstandarden og dermed bevaringsværdigheden er så som så. Området er indhegnet, og der er aflåste låger ved indgangene. Den sikkerhedsmæssige tilstand for dem, der (ulovligt) måtte trænge ind, er betænkelig.

Sådan kan vi ikke være bekendt at det fortsætter. Lad os få det åbnet nu.


August 2016