Invitation til Gladsaxes aktive borgere - politikerne har brug for et mere markant modspil

Lars Abel sammen med afgående formand for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Flemming Bruun ved Sammenslutningens generalforsamling den 3. marts 2016 på Buddinge Skole.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Byrådets politikere har som opgave at udvikle politikken i Gladsaxe ud fra den vision og de mål, som vedtages af byrådet i hver byrådsperiode. Samtidig tager vi stilling til et stort antal politikker på de forskellige forvaltningsområder, og vi er løbende med til at beslutte mange praktiske sager. Resultatet bliver naturligvis altid en slags kompromis imellem de holdninger og den viden, som præger de 25 byrådspolitikere fra de 8 forskellige politiske partier. Vi bidrager alle med noget forskelligt, men beslutningsprocessen kunne godt blive endnu mere konstruktiv.

Vi har brug for at være endnu mere ”spraglede”


Jeg efterlyser et større og mere kvalificeret modspil fra borgerne, som i det daglige ikke har deres gang på rådhuset, f.eks. gennem grundejerforeninger, handelsforeninger og andre organisationer, som samler grupper af mennesker fra vores kommune. Disse forskellige interessefællesskaber er et vigtigt og nødvendigt element, som – ud fra andre dimensioner og endnu større ”spraglethed” – kan være med til at sikre bedre og mere dækkende beslutninger i byrådets politiske beslutningsproces.
Alt for ofte finder denne aktive dialog desværre ikke sted. Traditionelt har formen været, at byrådet indbyder til borgermøder og høringer, men det er desværre ikke en form, der i dag, trækker det store antal aktive borgere af huse.

Det efterlader os med beslutninger, som i større eller mindre grad må baseres på forvaltningens mere teknokratiske tilgang. I det daglige forsøger vi som politikere at matche embedsværket. Naturligvis bidrager vi hver i sær ud fra et socialt perspektiv med erfaringer fra vort eget liv – arbejdsliv, bolig, aktiviteter osv. Men repræsentativiteten vil blive endnu større, hvis vi oftere fik et mere markant "hands on" modspil fra de mange forskellige organisationer, som heldigvis findes i vores kommune.

Ildsjælene driver indsatsen


Grundejerforeningerne og boligselskaberne er f.eks. vigtige spillere. Deres interne liv afspejler mere eller mindre aktive mennesker, ofte drevet bl.a. af nogle ildsjæle, som kan være med til at sikre, at ”man gør en reel forskel”.  Som formand for Folkeoplysningsudvalget møder jeg heldigvis også mange mennesker fra kulturen, idrætten og fritidslivet i øvrigt. Det, der præger disse ildsjæle, er at de går op i deres fælles interesse med et stort og stærkt engagement. Det er vigtigt. Men der er et stort behov for at styrke forbindelsen til det politiske og administrative system. Der er et behov for at styrke den politiske dialog – ikke nødvendigvis forstået som den partipolitiske dialog.

Hvordan udbygger vi dialogen?


I mange år har der f.eks. været tradition for, at byrådet mødes en gang om året med repræsentanter for grundejerforeningerne og tilsvarende fra boligselskaberne. De har oftest bestået i spørgsmål og svar om dagligdags emner, som naturligvis er vigtige. Byrådets medlemmer deltager hver gang, men der føres ikke en politiske debat – det er ikke stedet. Byrådet har oftest et samlet udspil eller tema, som vi gerne vil informere om. F.eks. har Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe efterlyst en mere nuanceret politisk debat. Mit svar har været og er fortsat, at så må grundejerforeningerne selv tage fat i politikerne. Vi kommer gerne ud til møder med foreningernes medlemmer. Det kan være i de enkelte bydele, eller det kan være i Sammenslutningens regi. Det samme gælder handelsforeningerne og interesseorganisationer, som jeg vil opfordre til at indbyde til dialogmøder. Seniorrådet og ÆldreSagen har gjort det i en vis udstrækning – og med held, synes jeg.

Dialogen skal foregå ud fra endnu større mangfoldighed og spraglethed. Heri ligger udfordringerne af os som politikere. Det vil gavne os, når vi i den daglige politiske beslutningsproces skal forsøge at matche embedsværket med både politiske holdninger og erfaringer fra det virkelige liv. Vi har alle vore roller, og det er ikke folkevalgte politikeres opgave at agere som embedsmænd, ligesom det ikke er embedsmændenes opgave at træffe politiske beslutninger.

I de gamle kommuner var der som oftest vægtige og markante politikere og færre embedsmænd. Den komplekse lovgivning og strukturreformer har resulteret i langt færre politikere og adskilligt mange flere embedsmænd. Vi har brug for at styrke det demokratiske politiske og borgerdrevne led. Det forudsætter en mere flittig og aktiv dialog mellem borgere og politikere. Som konservativ byrådspolitiker vil jeg invitere alle Gladsaxe aktive borgere til at indgå i denne dialog.

April 2016