I Gladsaxe har vi fokus på arbejdsmiljø og sygefravær

”Den nære velfærd er meget vigtig for os i Gladsaxe. Og jeres indsats er en forudsætning for, at der bliver sammenhæng mellem byrådets politiske målsætninger, strategier og handlinger, og den hverdag og virkelighed, som vores borgere lever i”. Borgmester Karin Søjberg Holst talte klart til kommunens medarbejdere ved nytårsreceptionen for medarbejderne på Gladsaxe Rådhus den første arbejdsdag i 2016. I Gladsaxe har vi ”en offensiv måde at skabe velfærd. Og det kræver en ekstra indsats af jer, for at det kan lykkes”.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget for Det konservative Folkeparti

Gode og fagligt dygtige medarbejdere

På dette punkt er jeg helt enig med borgmesteren. Det er vore medarbejdere, der i hverdagen skal sikre, at alle vore planer og politiske beslutninger kan realiseres. I Gladsaxe har vi gode og fagligt dygtige medarbejdere. Når vi ser på byrådets mange og store politiske ambitioner, er der brug for, at de mennesker, som har det daglige administrative ansvar, er i stand til at løfte opgaverne. Og som politiker fornemmer jeg tydeligt, at der er travlt, både på ledelsesplan, men absolut også i medarbejderskaren i øvrigt. Tættest er jeg især som medlem af flere udvalg indenfor Børne- og Kulturforvaltningens område, dvs. børnehusene, skolerne, klubberne, udsatte børn, fritid og idræt m.m.m.

Vi har mange sager i luften, der arbejdes med reformer, og byrådet har bevilget meget store anlægs- og driftsbeløb til den nødvendige løbede omstrukturering indenfor områder, som beskæftiger sig med børn og unges dagligdag. Tilsvarende har vi mange store opgaver indenfor andre forvaltninger, social- og sundhed, handicappede. Så jo, som politiker må jeg anerkende, at de fleste medarbejdere har travlt.  Samtidig har vi gennem flere år arbejdet med en målrettet digitaliseringsstrategi, som sine steder lægger op til personalemæssige tilpasninger. Lovgivningen fra Folketinget stiller også hele tiden – naturligt sine krav. Det er medarbejderne, som besidder den viden og erfaring, der gør at vi kan løse opgaverne. I den sidste ende handler det hele jo om mennesker, som skal hjælpes eller assisteres.

Tab i serviceproduktion på ca. 100 mio.kr.

Gladsaxe Kommune har igennem en årrække haft et højt sygefravær, som ikke umiddelbart kan forklares strukturelt. Sygefraværet er faldet siden 2007 og lå i 2014 på niveau med kommunerne i Region Hovedstaden. Det skyldes naturligvis en målrettet indsats i kommunernes forvaltninger. I Hovedudvalget blev det fornyligt oplyst, at sygefraværet er det laveste i 10 år. I gennemsnit har en ansat i Gladsaxe Kommune 13 sygedage om året. Det svarer til et beregnet tab i serviceproduktion på ca. 100 mio.kr.

Derfor fortsætter det strategiske arbejde med at nedbringe sygefraværet. Det er f.eks. vigtigt, at vores ledere har en ordentlig statstik, at der holdes systematiske samtaler med medarbejdere, der har 4 perioder eller 15 dages sygefravær indenfor 12 måneder og med muligheden for en tidlig indsats med f.eks. stressforebyggende samataler eller psykologhjælp. Vi havde i oktober 2015 en temadrøftelse af sygefraværet i Økonomiudvalget. Hovedudvalget skal have en temadrøftelse om sygefravær i april 2016.

Målet er ”en sund kultur om sygefravær”

Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet en publikation, hvori man præsenterer særligt gode resultater i kommunerne med at nedbringe sygefraværet ”En kur mod sygefravær”. I Gladsaxe har vi en systematisk og helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at nedbringe sygefraværet. Ledelsens tilgang til og konkrete håndtering af sygefraværsindsatsen er afgørende for, hvor godt indsatsen fungerer. Det er en af ledelsens vigtigste opgaver at skabe en sund kultur om sygefravær, som hele organisationen forstår og deler.

Indsatsen med at nedsætte sygefraværet er en del af kommunens overordnede personalepolitik Vi har i kommunen en målsætning om, at alle ansatte er sunde og raske, at de trives i deres job, og at vi har fokus på at fremme sundhed og nedbringe sygefravær. Lederen har et særligt ansvar for at forebygge, nedbringe og håndtere sygefravær. Der skal altid være et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Det er vigtigt, at vi sikrer alle medarbejdere et tilfredsstillende arbejdsmiljø. Det er byrådets overordnede ansvar.