BUS 400S kan med fordel for alle køre ad parallelvejene ved Hillerødmotorvejen

Der findes et realistisk alternativ C, som tilfredsstiller både de lokale borgere, buspassagererne og politikerne, mener Lars Abel.

Det konservative medlem af Gladsaxe Byråds trafikudvalg, Lars Abel, stiller forslag om et Alternativ C, når Byrådet 24. august 2011 skal behandle sagen om BUS 400S’s fremtidige ruteføring. I øvrigt var det Lars Abel, der i Trafik- og Teknikudvalgets møde i begyndelsen af juni stemte imod flertallets indstilling og forlangte sagen i byrådet.

Sagen drejer sig om den fremtidige linjeføring af Regionalbus 400S, som i dag kører ad Ring 4 på strækningen fra Ballerup til Bagsværd Hovedgade og videre mod Lyngby. Som led i Gladsaxe Byråds forsøg på at optimere økonomien for busdriften i kommunen som helhed sker der bl.a. ændringer af linjerne 42 og 43, som i dag passerer Bagsværd og Værebro Parken. Disse ændringer forudsætter, at der gives et andet bustilbud til passagererne i området.

Flertallet i trafikudvalget foreslår, at 400S i retning af Bagsværd fremover skal forlade Ring 4 og køre fra Åvej-krydset ad Ny Hjortespringvej til Værebro Park og retur ad samme rute (Alternativ A).

En massiv beboerreaktion fra Værebrovej peger på fortsat kørsel ad Ring 4 fra Åvej-krydset samt kørsel ad parallelvejene ved Hillerødmotorvejen og retur ad samme rute (Alternativ B).


Snoede villaveje er slet ikke egnede til den kraftige bustrafik, de foreslåede ændringer af buslinjerne 400 og 400S vil medføre.

Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråds Trafikudvalg

I de sidste 20-25 år, ja såmænd endnu længere tilbage, har vi haft et stort ønske om at nedbringe den gennemkørende trafik, som forsøger at skyde genvej til/fra Ring 4 krydset ved Åvej ad Værebrovej frem mod Bagsværd Erhvervskvarter. Det er faktisk lykkedes rimeligt godt. Især efter at vi har fået anlagt parallelvejene langs Hillerødmotorvejen, må vi konstatere, at det er lykkedes at omdirigere en del trafik. Især de store erhvervstransporter ønsker vi flyttet, men også almindelige personbiler kan med stor fordel benytte parallelvejene. Til gengæld støtter vi ikke, at der skal etableres forbud for gennemkørsel ad strækningen, som forvaltningen gerne ser med undtagelse for busser. Hvorfor dog i alverden genere alle områdets beboere på den måde.

Ringere trafiksikkerhed

Trafiksikkerheden langs Værebrovej belastes i særdeleshed, når trafikken skal passere den såkaldte ”vandlås”, svanehalssvinget ved indkørslen til Furesø Kommune. I fremtiden skal der køre ca. 200 busser ad denne rute i døgndrift. Det fører med andre ord til en massiv stigning af trafikintensiteten. Det er direkte i strid med den officielle mangeårige trafikstrategi. Værebrovej er samtidig kørevej til Værebro Skole og Bagsværd Svømmehal.

Intet stoppested for beboere, skoleelever og svømmehalsgæster

Nu kan det pludselig lade sig gøre at føre alle disse busser ad Værebrovej. Det bliver i øvrigt ikke til nytte for beboerne i området. Der skal nemlig slet ikke anlægges noget stoppested langs ruten. Kun ud for Værebro Parken skal der anlægges et super-stoppested lige ved Smør- og Fedtmosen. Der bliver heller ikke tale om, at bussen kører ind på trafikpladsen foran Værebro Centret. Det er der ikke tid til. Heller ikke Bagsværd Svømmehal eller skolen kommer til at få fordel af den nye ruteføring. Slet ikke.

Er rapporten ”bestilt arbejde” ?

Der er naturligvis udarbejdet flere rapporter om de to alternativer. Movia, forvaltningen og flertallet i Trafik- og Teknikudvalget mener, at det vil tage alt for lang tid at køre ruten ad parallelvejene. Der vil opstå en forsinkelse på 118 sekunder, påstår man. men rapporterne og beregningerne forekommer mig at være meget usikre, måske direkte forkerte. Målemetoden er ikke overbevisende, ja efter min opfattelse direkte misvisende. Fagfolk, som har gennemgået rapporten, peger på, at der er direkte udeladelser og forenklinger i beregningerne, som fører til en konklusion, som derved bliver ukorrekte. Der er lavet flere målinger af Alternativ A, langt færre målinger af Alternativ B. Jeg kan kun læse materialet som ”bestilt arbejde”. Der er i hvert fald knyttet meget stor data-usikkerhed til de konklusioner, man forsøger at fremstille som klippefaste og meget præcise.

Alternativ C:
Samtænkning af S-bus og S-tog – stoppested på parallelvejen sparer tid


I forbindelse med høringen om den fremtidige busplan i Gladsaxe er der én, der peger på et alternativ C, som efter min opfattelse kan løse det dilemma, som vi er kommet i, og som har givet anledning til de massive beboerprotester i hele området. Ingen har brug for bus 400 S fra Åvejs-krydset frem til Værebro Park.

Det vil derfor fortsat være naturligt at benytte parallelvejene, men samtidig undgå at bussen skal svinge hen imod Værebro Park. Der kan simpelthen etableres et super-busstoppested på selve parallelvejen. Der findes allerede i dag en stiforbindelse til/fra bebyggelsen. Dermed spares der sekunder, samtidig med at trafiksikkerheden langs hele Værebrovej ikke udfordres yderligere. Tilsvarende kan der etableres et stoppested på den nordlige parallelvej i den anden retning eller hjørnet af denne på Vadstrupvej. Dette alternativ er ikke blevet undersøgt.

I byrådet arbejder vi jo også med at forbedre stiføringen fra Værebro Parken langs Hillerødmotorvejen til Skovbrynet Station. Med et stoppested ved parallelvejen skabes der mulighed for at samtænke S-bus og S-tog.

Det kan forhåbentlig også være med til at forbedre passagergrundlaget både for BUS 400S og S-toget. Skovbrynet Station moderniseres netop nu for et millionbeløb.


Læs mere her:

Baggrundsrapport til brug for Trafik- og Teknikudvalgets møde den 6. juni 2011 "Gladsaxe Kommune Busfremkommelighed, linje 400S - Screening"

Læs også konservatives folketingskandidat i Gladsaxe-kredsen Henrik Sørensens pressemeddelelse om samme emne her